Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Metodické usmernenie MF SR k uplatneniu § 69 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MFSR Zdroj: Zdroj: MF SR

Finančný spravodajca uverejnil metodické usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/020317/2020-731 k uplatneniu § 69 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. voči podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb on-line registračnú pokladnicu a ktorému bol v aplikácii e-kasa pridelený kód pokladnice e-kasa klient spolu s údajmi určenými pre platiteľa dane z pridanej hodnoty napriek tomu, že nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto usmernenie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v procese pridelenia kódu pokladnice e-kasa klient v zmysle § 7a ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 289/2008 Z. z.“) sprístupní podnikateľovi v e-kasa zóne podnikateľa kód pokladnice e-kasa klient spolu s autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice a identifikačnými údajmi o podnikateľovi. V niektorých prípadoch Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v e-kasa zóne podnikateľa sprístupnilo kód pokladnice e-kasa klient spolu s identifikačnými údajmi podnikateľa, ktoré obsahovali identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“) aj napriek tomu, že podnikateľ nebol platiteľom DPH alebo bol osobou registrovanou pre DPH, ktorá nemá postavenie platiteľa DPH (ďalej len „dotknutý podnikateľ“). Dotknutý podnikateľ, ktorý v zmysle § 7a ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. nahral nesprávne pridelené identifikačné údaje do on-line registračnej pokladnice, zasielal do systému e-kasa identifikačné číslo DPH, základ dane, sadzbu DPH a výšku DPH spolu. Zároveň dotknutý podnikateľ odovzdal kupujúcemu pokladničný doklad, ktorý obsahoval údaje týkajúce sa DPH napriek tomu, že nebol platiteľom DPH. V zmysle § 69 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň. Cieľom citovaného ustanovenia je zabrániť nebezpečenstvu straty daňových príjmov, ktoré môže vzniknúť z práva na odpočet DPH. Avšak, vo vyššie uvedenom prípade, ak osoba konala v dobrej viere, ustanovenie § 69 ods. 5 zákona o DPH sa neuplatní. V prípade nedodržania nevyhnutnej podmienky, ktorou je konanie v dobrej viere, je dotknutý podnikateľ povinný DPH uvedenú na vydanom pokladničnom doklade priznať a zaplatiť správcovi dane.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.