Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Manželia môžu rodinný majetok pred rizikami podnikania uchrániť

Kategória: Spravodajstvo

Podnikateľské riziko je vždy neodmysliteľne spojené s podnikaním a v určitých prípadoch môže negatívne postihnúť aj druhého z partnerov, no najmä ich spoločný rodinný majetok.

Bratislava 9. septembra (TASR) - Podnikateľské riziko je vždy neodmysliteľne spojené s podnikaním a v určitých prípadoch môže negatívne postihnúť aj druhého z partnerov, no najmä ich spoločný rodinný majetok. 
      "Podstata bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) ako spoločného majetku oboch manželov spočíva v tom, že majetok nadobudnutý manželmi za trvania manželstva ktorýmkoľvek z nich je ich spoločným vlastníctvom," upozornil advokát Mojmír Plavec. Vzápätí však dodal, že do BSM spravidla nepatria veci získané pred uzavretím manželstva, darom alebo dedením, rovnako ani veci, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, ale ani veci vydané v rámci reštitúcií.
      V bežnom živote sa stáva, že za trvania manželstva vzniknú manželovi – podnikateľovi dlhy, uspokojenia ktorých sa domáhajú jeho veritelia. 
      "Pohľadávka veriteľa voči manželovi – podnikateľovi, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM," zdôraznil Plavec. "Vo všeobecnosti povedané, exekútor môže siahnuť na spoločný rodinný majetok aj vtedy, ak má manžel - podnikateľ podlžnosti, ktoré mu vznikli v rámci výkonu jeho podnikania. Vyplýva to z podstaty BSM ako spoločného a nedielneho majetku, ktorý navonok predstavuje celok. V súlade s tým, aj keď v exekučnom titule na strane povinného vystupuje len jeden manžel – podnikateľ, exekúciou je možné zasiahnuť do celého spoločného majetku oboch manželov. Samozrejme, výlučne v rozsahu potrebnom pre uspokojenie pohľadávky," doplnil advokát.
      Vo vzťahu k BSM sa ako najrizikovejšie podľa neho javí podnikanie živnostníkov, ktorí za dlhy ručia neobmedzene celým svojím majetkom a pri výkone rozhodnutia môže exekútor siahnuť nielen na ich výlučný majetok, ale aj na majetok v BSM.
      "O niečo menej rizikovejšie sú na tom spoločníci v obchodných spoločnostiach. Vo všeobecnosti platí, že za dlhy zodpovedá spoločnosť ako taká a jej spoločníci nastupujú ako ručitelia až sekundárne. Spoločníci vo verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári v rámci komanditnej spoločnosti ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Komanditisti v rámci komanditnej spoločnosti a spoločníci pri s. r. o. ručia len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v Obchodnom registri," ozrejmil Plavec. 
      Aby bolo možné rodinný majetok čo najviac ochrániť, jednou z možností je zrušiť BSM súdnou cestou. Predpokladom je, ako doplnila advokátska koncipientka Zuzana Muziková, podanie návrhu na súd.
      "Súd zruší BSM v prípade, ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Toto riešenie sa pri podnikateľoch – živnostníkoch javí ako optimálne. Ak len jeden z manželov podniká, návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Zákon má pod pojmom podnikanie na mysli predovšetkým podnikateľov – živnostníkov, čo potvrdzuje aj ustálená súdna prax. Ak sú obaja manželia živnostníci, návrh na zrušenie BSM môže podať ktorýkoľvek z nich," povedala pre TASR. 
      Za zváženie podľa Muzikovej stojí založenie s. r. o. namiesto modelu živnostník. 
      "V takom prípade sa začínajúci podnikatelia rizikám vyhnú vo väčšom rozsahu než pri živnostenskom podnikaní," myslí si.
      Manželia, ktorí sa rozhodnú zrušiť BSM súdnou cestou, musia podať na súd návrh, za podanie sa platí súdny poplatok 165,50 eura. 
      "V návrhu je potrebné uviesť dôvody pre zrušenie BSM s odkazom na ustanovenie § 148a OZ a samotný žalobný návrh doložiť sobášnym listom, živnostenským listom a podobne," radí ďalej Muziková. Pojednávanie na súde je potom len formálne, keďže, ako vraví, súd len zisťuje, či sú dôvody pre zrušenie BSM. "Ak má tieto dôvody za preukázané, rozhodne o zrušení BSM, čím BSM zaniká. Samotné rozhodnutie súdu o zrušení BSM však ešte majetok nechráni, je potrebné ho ešte vyporiadať a uskutočniť prepis," upozornila. 
      Výhodou zrušenia BSM za trvania manželstva súdnym rozhodnutím je, že po tomto zrušení manželia nadobúdajú majetok buď do svojho výlučného vlastníctva, alebo len do podielového spoluvlastníctva.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.