Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Kto a na čo má nárok

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MH SR Zdroj: MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojej stránke informuje o možnosti poskytnutia dotácie pre podniakteľov, ktorí zaznamenali pokles tržieb v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu pandémie.

Oprávnený žiadateľ: 

Právnická osoba – podnikateľ, ktorá zaznamenala pokles obratu počas oprávneného sťaženého obdobia (marec – december 2020) o viac ako 30 % v porovnaní s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019.

Sťažené obdobie:

1. 3. 2020 - 31. 12. 2020

Poznánka:  Ak žiadateľ nevykonával činnosť počas celého referenčného obdobia 2019, pre účely výpočtu poklesu obratu sa použijú priemerné tržby z mesiacov referenčného obdobia, počas ktorých bola už činnosť vykonávaná.  

Žiadateľ môže byť podnik:

  • Mikro a malý podnik bez ohľadu na skutočnosť, či k 31.12.2019 bol podnikom v ťažkostiach – Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca, alebo Schéma de minimis
  • Stredný podnik, ktorý nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach –Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca;
  • Stredný podnik, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach – Schéma de minimis.

Dotáciu na nepokryté fixné náklady je možné získať, ak podnikateľská činnosť PO spadá pod oprávnený SK NACE kód, stanovený vo výzve:

Oprávnený SK NACE kód

Žiadateľ, ktorý nevykonával svoju činnosť v roku 2019, nie je oprávneným žiadateľom.

Výška dotácie je určená percentuálnym podielom nepokrytých fixných nákladov, v závislosti od intenzity pomoci.

Intenzita pomoci:

  • 90 % pre mikro a malý podnik;
  • 70 % pre stredný podnik.

Oprávnené náklady:

Náklady, ktoré žiadateľovi vznikli pri výkone jeho podnikateľskej činnosti, počas sťaženého obdobia a ktoré nebolo možné pokryť inými výnosmi v danom oprávnenom období. Medzi finančné prostriedky na pokrytie vzniknutých nákladov sa zarátavajú pomoci de minimis zo strany štátu, pomoci podľa Dočasného rámca v platnom znení, alebo z iných prostriedkov, ako napr. poistenie a pod.

Za výnosy a náklady sa považujú tie, ktoré boli zaúčtované výlučne počas sťaženého obdobia v roku 2020. 

Maximálna výška dotácie:

800 000,- eur (Schéma podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca)

200 000,- eur (Schéma de minimis)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.