Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Konatelia, pozor! Za neplnenie daňových povinností vám hrozí diskvalifikácia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa naplno využíva nový inštitút v daňovom poriadku, ktorý prispieva k očiste podnikateľského prostredia a eliminácii tzv. „bielych koňov“. Fyzické osoby, ktoré si neplnia povinnosti voči finančnej správe, môžu byť na 3 roky vylúčené z pozície konateľa spoločnosti. Od začiatku minulého roka bolo celkovo vydaných takýchto 146 rozhodnutí.

Jedným z opatrení v oblasti boja proti podvodom zavedeným novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je tzv. inštitút vylúčenia fyzickej osoby v nadväznosti na zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p., ako aj zákon č. 757/2004 Z. z. súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Za nespoluprácu s finančnou správou bolo od začiatku minulého roka doteraz registrátormi na daňových úradoch vydaných 146 rozhodnutí o vylúčení fyzickej osoby a spracovaných 95 diskvalifikačných listov. Celkovo boli v 578 spoločnostiach fyzické osoby vylúčené ako štatutár.

Rozhodnutie o vylúčení pre fyzickú osobu znamená, že nesmie vykonávať funkciu štatutára alebo člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve, a to po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

Účelom diskvalifikácie v oblasti správy daní je očistenie podnikateľského prostredia od tých fyzických osôb, ktoré si ako štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov neplnia povinnosti voči finančnej správe.

Po uplynutí 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení, registrátor daňového úradu zasiela príslušnému súdu rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.