Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Konanie o nároku na dávku v nezamestnanosti sa začína až doručením žiadosti pobočke

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pri strate zamestnania môže poistenec požiadať o dávku v nezamestnanosti priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V tom prípade jeho žiadosť doručí Sociálnej poisťovni elektronicky úrad práce. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje, že konanie o nároku na dávku v nezamestnanosti sa začína práve týmto momentom – teda až doručením žiadosti o dávku z úradu práce do Sociálnej poisťovne, a nie dňom vyplnenia žiadosti o dávku na úrade práce.

Klientovi zostala aj možnosť požiadať o dávku priamo v pobočke Sociálnej poisťovne (vyplnením tlačiva Žiadosti o dávku).

Ako dlho trvá vybavenie dávky

Po doručení žiadosti Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na dávku v rámci zákonných lehôt (do 60 dní, v mimoriadne zložitých prípadoch sa môže rozhodovanie predĺžiť o ďalších 60 dní). Priemerná doba vydania rozhodnutia je 13 dní, pričom závisí od dátumu, kedy zamestnávateľ poskytne Sociálnej poisťovni údaje o príjme zamestnanca za posledný mesiac. Tieto údaje sú potrebné k výpočtu výšky dávky v nezamestnanosti. Pri žiadostiach, kde sa preukazuje doba poistenia v nezamestnanosti získaná v inom členskom štáte Európskej únie alebo sa skúma centrum záujmov, je doba konania o nároku na dávku približne 45 dní. Dĺžku konania v týchto prípadoch zväčša ovplyvňuje zahraničná inštitúcia príslušná na potvrdenie dôb poistenia a príjmu, na ktorej potvrdenie Sociálna poisťovňa musí čakať.

Kedy sa dávka vypláca

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa v štandardných prípadoch nasledujúci mesiac po začatí konania o dávke. Napríklad ak bol pracovný pomer ukončený 31. augusta 2022 a poistenec zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom 1. septembra 2022, pričom žiadosť o dávku v nezamestnanosti je doručená Sociálnej poisťovni 12. septembra 2022, od tohto dátumu začína konanie o nároku na dávku. V prípade, že zamestnávateľ predloží Sociálnej poisťovni údaje o príjme zamestnanca 20. septembra 2022, tak dávka bude vyplatená nasledujúci mesiac, tzn. v októbri 2022 vo výplatnom termíne určenom príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne.

Do výplaty dávky v nezamestnanosti je poistenec zväčša zabezpečený vyplatenou mzdou za posledný mesiac pracovnoprávneho vzťahu od zamestnávateľa na území Slovenskej republiky, prípadne zahraničného zamestnávateľa.

Sociálna poisťovňa vyplatila v auguste 2022 viac ako 39 tisíc dávok v nezamestnanosti v priemernej výške 531,32 eura.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.