Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Informácia pre obchodnú verejnosť k vyplňovaniu niektorých odsekov colného vyhlásenia

Kategória: Oznámenie Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančné riaditeľstvo SR z dôvodu zabezpečenia správneho a jednotného postupu pri vyplňovaní niektorých odsekov colných vyhlásení vydáva nasledujúce usmernenie adresované odbornej verejnosti.

Spôsob uvádzania údajov do colného vyhlásenie je v súčasnosti upravený nasledovne:

1. Pri vývoze tovaru (pojem vývoz zahŕňa colný režim vývoz, osobitný colný režim pasívny zušľachťovací styk a spätný vývoz tovaru) a tranzitu tovaru sa až do zavedenia automatizovaného systému vývozu AES resp. zavedenia fázy 5 nového počítačového tranzitného systému NCTS colné vyhlásenie vypĺňa v zmysle prílohy č. 9 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (ďalej len „TDA“) a prílohy č. 6 Časť A1 vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. V prípade dovozu tovaru (pojem dovoz zahŕňa colný režim prepustenie do voľného obehu a osobitné colné režimu konečné použitie, aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie a colné uskladňovanie) sa až do zavedenia prvej fázy centralizovaného colného konania pre dovoz, colné vyhlásenie vypĺňa v zmysle prílohy D Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Delegované nariadenie“) a prílohy č. 6 Časť B vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Colné vyhlásenie s návrhom na prepustenie tovaru na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dovozného cla v súlade s čl. 23 ods. 1 alebo čl. 25 ods. 1 nariadenia (ES) č.1186/2009 (zásielky s nízkou hodnotou) sa colné vyhlásenie vypĺňa podľa prílohy B Delegovaného nariadenia – stĺpec H7.

Finančné riaditeľstvo SR zároveň, vychádzajúc z uvedených ustanovení týkajúcich sa uvádzania údajov do colných vyhlásení, s cieľom predísť predlžovaniu colného konania upozorňuje deklarantskú verejnosť na správny spôsob uvádzania údajov v:

  • 1) odseku 30 (Umiestnenie tovaru) colného vyhlásenia

Pri vývoze tovaru sa uvádza presné miesto, kde je možné vykonať prehliadku tovaru, tzn., že uvedený odsek má byť vyplnený tak, aby colné orgány na základe uvedených údajov dokázali jednoznačne identifikovať miesto predloženia tovaru. V praxi sa stáva, že deklarant v uvedenom odseku uvádza napr. mesto „Bratislava“, písmeno „A“, príp. interpunkčné znamienko „ . – „.

Pojem „Presné miesto“ v tomto prípade teda znamená povinnosť deklaranta uviesť, firmu, ulicu, mesto, príp. označenie skladu, v ktorom je tovar predložený colným orgánom (napr. Alfa s.r.o., Dlhá 12, 821 03 Bratislava, sklad D3). Ak je tovar predložený na pobočke colného úradu v colnom priestore, deklarant uvádza názov pobočky colného úradu (napr. PCÚ Bratislava – Prístav a pod.).

Pri dovoze tovaru sa miesto, kde možno vykonať prehliadku tovaru, uvádza pomocou príslušných kódov. Ak sa uvedený odsek v závislosti od navrhovaného colného režimu vypĺňa, uvedenie miesta predloženia tovaru musí byť dostatočne presné, aby mohli colné orgány vykonať fyzickú kontrolu tovaru.

  • 2) odseku 31 (Nákladové kusy a opis tovaru; značky a čísla – číslo(-a) kontajnera – počet a druh) colného vyhlásenia

V prípade vývozu resp. tranzitu sa v tomto odseku uvádzajú značky, čísla, množstvo a druh nákladových kusov alebo, ak ide o nebalený tovar, tak množstvo takéhoto tovaru, na ktorý sa vzťahuje colné vyhlásenie, ako aj údaje potrebné na jeho identifikáciu. Opis tovaru znamená obvyklý obchodný opis. Tento opis musí byť formulovaný dostatočne presne, aby sa tovar mohol okamžite a jednoznačne identifikovať a zatriediť do kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka. Tento odsek musí okrem presného opisu tovaru obsahovať aj údaje, ktoré sa vyžadujú v rámci osobitných právnych predpisov. Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 TDA sa v odseku uvádza aj počet a druh nákladových kusov.

Ak je tovar prepravovaný v kontajneri alebo v kontajneroch, do tohto odseku sa uvádzajú aj ich identifikačné značky.

V prípade dovozu tovaru je uvedený opis, ktorý znamená obvyklý obchodný opis. S výnimkou tovaru, ktorý nie je tovarom Únie umiestneným do colného režimu colné uskladňovanie vo verejnom colnom sklade typu I, II, alebo III alebo v súkromnom colnom sklade, tento opis musí byť formulovaný dostatočne presne, aby sa tovar mohol okamžite a jednoznačne identifikovať a zatriediť do kombinovanej nomenklatúry harmonizovaného systému /TARIC. Za presný opis tovaru možno považovať napr. uvedenie obchodného názvu tovaru a jeho a bližšej špecifikácie potrebnej na zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry (technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla.

Ak pri dovoze chemických látok deklarant uvedie kód CUS pre chemické látky a prípravky, colné orgány môžu upustiť od požiadavky poskytnúť presný opis tovaru.

V praxi sa stáva, že deklarant namiesto presného opisu tovaru kopíruje znenie colného sadzobníka napr. ostatné plastové výrobky, plastové výrobky pre osobné autá príp. ...so šírkou nepresahujúcou 35 mm.

Pri uvádzaní údajov je teda zrejmé, že opis tovaru musí byť v colnom vyhlásení uvedený dostatočne presne tak, aby colné orgány mohli podľa uvedeného opisu skontrolovať správnosť sadzobného zatriedenia, tzn. napr. namiesto „pánske oblečenie“ má byť uvedené „pánske košele z bavlny (prípadne s uvedením materiálového zloženia nohavíc bavlna 70 %, polyester 30 %, a pod.)“, namiesto „plastové výrobky pre autá“ má byť uvedené „plastový nárazník pre osobné autá“ a pod.

  • 3) odseku 44 (Predloženie dokladov, osvedčení) colného vyhlásenia pri vývoze

Pri vývoze sa pomocou príslušných kódov z dodatku D1 TDA uvádzajú údaje, ktoré sa požadujú v rámci platných osobitných predpisov, ako aj referenčné údaje dokladov, ktoré sa predkladajú k colnému vyhláseniu.

Doklady, osvedčenia a povolenia Únie alebo medzinárodné doklady alebo iné doklady, ktoré sa predkladajú ako podklad k colnému vyhláseniu, sa musia uviesť formou kódu zloženého zo štyroch alfanumerických znakov, za ktorým prípadne nasleduje buď identifikačné číslo alebo ďalší rozpoznateľný údaj. Zoznam dokladov, osvedčení, povolení a iných dokladov, ako aj ich zodpovedajúce kódy možno nájsť v databáze TARIC.

Vnútroštátne doklady, osvedčenia a povolenia, ktoré sa predkladajú ako podklad k colnému vyhláseniu, sa uvádzajú formou kódu zloženého z číselného znaku (napr. 5002) a za nimi prípadne nasleduje buď identifikačné číslo alebo ďalší rozpoznateľný údaj. Všetky štyri znaky tvoria kódy na základe vlastnej nomenklatúry daného členského štátu.

Jedným z takýchto údajov uvádzaných vo vývoznom colnom vyhlásení je kód „5002“ - Daňové identifikačné číslo vývozcu (DPH) tzn., že pod uvedeným kódom uvádza deklarant DIČ vývozcu napr. „5002 – SK2020171290“. Deklaranti veľmi často pri uvedenom kóde uvádzajú chybne uvedený údaj, namiesto „SK2020171290“ je uvedené napr. EX SK2020......, EXSK 2020....., EX 2020......, alebo sú tam bodky, čiarky, lomky a podobne.

Finančné riaditeľstvo SR zároveň upozorňuje deklarantskú verejnosť na uvádzanie fiktívnych certifikátov Yxx. Uvedením fiktívneho certifikátu (Yxx) v odseku 44 colného vyhlásenia, resp. v údajovom prvku 2/3 Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje, a elektronickým podpisom deklarant preberá zodpovednosť za údaje uvedené v colnom vyhlásení, čím v podstate oznamuje colným orgánom, že predložený tovar nepodlieha konkrétnym zákazom a obmedzeniam. V zmysle uvedeného preto nie je potrebné po uvedení fiktívneho certifikátu Yxx automaticky a v podstate duplicitne predkladať aj písomné prehlásenie. Podklady, na základe ktorých bol do colného vyhlásenia uvedený fiktívny certifikát Yxx sú v držbe deklaranta, čo znamená, že v prípade overovania údajov uvedených v colnom vyhlásení zo strany colných orgánov musia byť predložené ku kontrole.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.