Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Index daňovej spoľahlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

S účinnosťou od 1.1.2022 sa zákonom č. 408/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zavádza index daňovej spoľahlivosti nazývaný aj ako verejný index.

Indexom daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z. o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Plnenie povinností daňového subjektu, ktoré sú hodnotené na účely indexu daňovej spoľahlivosti, môže byť len v rozsahu kritérií určených touto vyhláškou. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle uverejní podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňového subjektu.

Hodnotené daňové subjekty

Hodnoteniu zo strany finančnej správy nepodliehajú všetky daňové subjekty, ale len tie, ktoré sú podnikateľmi, t. j. právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky. Ide o fyzické a právnické osoby, ktoré majú pridelenú príslušnú právnu formu (zoznam právnych foriem bude uverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR), nemajú prerušenú registráciu na daň z príjmov, k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie sú v konkurze alebo likvidácii.

Daňové subjekty na účely indexu daňovej spoľahlivosti sa delia na:

 • vysoko spoľahlivé,
 • spoľahlivé,
 • nespoľahlivé,
 • nehodnotené.

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti

O pridelenom indexe daňovej spoľahlivosti sa daňový subjekt dozvie z oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti, proti ktorému môže daňový subjekt podať námietku. Až po uplynutí lehoty na podanie námietky, resp. po rozhodnutí o námietke bude finančná správa uplatňovať voči nespoľahlivým daňovým subjektom obmedzenia a spoľahlivým a vysoko spoľahlivým daňovým subjektom bude poskytovať benefity.

Benefity a obmedzenia

Daňovému subjektu, ktorý bude na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane bude poskytovať nielen benefity, ktoré uverejnení na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, ale aj nasledovné benefity:

  1. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a daňového poriadku.
  2. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.
  3. Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu.
  4. Zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na polovicu.

Spoľahlivým daňovým subjektom budú poskytované benefity uverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať len obmedzenia upravené v zákone. V súčasnosti to je jedno obmedzenie, ktorým je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.