Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Gastrolístky alebo peniaze – nová možnosť výberu zamestnanca

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ružička and partners

Národná rada SR 4. februára 2021 schválila ďalšiu novelu Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov (zákon č. 76/2021 Z. z.), ktorá s účinnosťou od 1. marca 2021 okrem iného prináša možnosť zamestnancom vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Účinnosť od 1.3.2021 však automaticky neznamená, že všetci zamestnávatelia musia okamžite postupovať podľa nových pravidiel. Na základe prechodného ustanovenia tejto novely sa umožňuje zamestnávateľom ešte postupovať podľa doterajšej právnej úpravy až do konca roka 2021 a to v prípade, ak má zamestnávateľ uzavretú zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou sprostredkúvať stravovacie služby. To znamená, že zamestnávatelia s uzatvorenou zmluvou o zabezpečovaní stravovacích poukážok budú povinní postupovať podľa novely až od 1.1.2022.

Zamestnanec si bude môcť vybrať medzi stravovacími poukážkami (tzv. gastrolístkami) a finančným príspevkom na stravovanie. Táto možnosť výberu sa však týka iba tých zamestnancov, ktorých zamestnávatelia nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa ods. 6 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je v takomto prípade povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravovacími poukážkami alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je potom svojim výberom viazaný počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

Podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak:

  1. povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
  2. zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2 (t. j. vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby),
  3. zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,
  4. ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu zamestnanca môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. Novela neupravuje akou formou sa má výber zamestnanca zrealizovať, preto je to na rozhodnutí zamestnávateľa, akú formu potvrdenia výberu zvolí. Odporúčame realizovať výber zamestnanca buď písomne na nejakom tlačive alebo v internom elektronickom systéme, e-mailom alebo inak na preukázateľnom médiu, aby v budúcnosti nevznikol spor o tom, čo a kedy si zamestnanec vybral.

Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa §152 ods. 3 Zákonníka práce, najmenej však 55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa §152 ods. 3 Zákonníka práce, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Finančný príspevok na stravovanie je oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti. Okrem toho novela tiež upravuje, že tento finančný príspevok na stravovanie sa nebude považovať za mzdu – viď § 118 ods. 2 Zákonníka práce.

Od marca 2021 sa tiež znižuje výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby z pôvodných maximálne 3% na maximálne 2% z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke, čím by mali klesnúť náklady zamestnávateľa pri zabezpečení stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok.

Táto novela tiež stanovuje s účinnosťou od 1.1.2022 povinnosť zamestnávateľovi poskytovať stravovaciu poukážku zamestnancom v elektronickej forme s výnimkou, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.