Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Doručili sme už vyše 206-tisíc oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa doručila daňovým subjektom už 206.848 oznámení o novom indexe  daňovej spoľahlivosti. Celkovo bude rozposlaných postupne takmer  600- tisíc oznámení. Hodnotenie daňových subjektov bude po novom verejne dostupné (v zozname zverejnenom do 30.9.2022) a vzhľadom na zverejnenie kritérií aj transparentnejšie. 

Hodnotenými daňovými subjektami sú podnikatelia, ktorí boli registrovaní na daň z príjmov do 31.12.2019, aktuálne platná registrácia nebola a nie je prerušená, k dátumu hodnotenia nie sú v konkurze alebo v likvidácii a fyzické osoby v podanom daňovom priznaní k typu B uviedli za posledné zdaňovacie obdobie nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania. 

Prepočet indexu sa vykonal automatizovaným algoritmom na základe kritérií, ktoré sú vyjadrením plnenia povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov a na základe ekonomických ukazovateľov. Celkovo finančná správa doručila daňovým subjektom už 206.848 oznámení, uzavretých je 38.889 oznámení a v spracovaní je 241.850 oznámení. Doručovanie zo strany finančnej správy sa uskutočňuje postupne.   

Pravidlá pre výpočet nového indexu sú dostupné na portáli finančnej správy, index je transparentný. Prepočet k 1.1.2022 sa uskutočnil na základe dát so stavom k 31.12.2021. Plnenie povinností daňového subjektu je hodnotené v rozsahu kritérií určených vyhláškou Ministerstva financií SR. 

Porušenie povinností je bodovo hodnotené podľa závažnosti a  dĺžky trvania.  Zohľadňuje sa napr. nezaplatenie dane, oneskorené podanie daňového priznania a daňových dokumentov podľa jednotlivých daní, nálezy z kontroly,  nedostatky pri používaní pokladnice e-kasa, alebo pri platbách v hotovosti. Index daňovej spoľahlivosti zohľadňuje aj ekonomické ukazovatele, ktoré sa vyhodnocujú prostredníctvom efektívnej daňovej sadzby. Efektívna daňová sadzba okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu, zohľadňuje aj spoločenský význam  daňového subjektu ako zamestnávateľa, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej  činnosti za svojich zamestnancov. 

Za vysoko spoľahlivý je považovaný daňový subjekt, ktorý má  pridelených maximálne 10 bodov  a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa. Za spoľahlivý daňový subjekt sa považuje taký, ktorý má  pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov, alebo ak má pridelených maximálne 10 bodov  a zároveň  nespĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa. Nespoľahlivým je daňový subjekt, ktorý má pridelených  minimálne 25 bodov. 

Vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom finančná správa poskytne benefity a voči nespoľahlivým daňovým subjektom uplatní obmedzenia. Všetky benefity a obmedzenia sú zverejnené na portáli finančnej správy. Vysoko spoľahlivým daňovým subjektom budú poskytnuté aj benefity   upravené priamo v príslušných právnych predpisoch. Sú nimi napr. zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu, či určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania. Detailný popis kritérií ako aj všetky dôležité informácie k indexu daňovej  spoľahlivosti budú postupne dostupné na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.