Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Dbajte na správne vypĺňanie colných vyhlásení

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Colné vyhlásenia (CV) nie sú vždy vyplnené správne. Finančná správa preto s cieľom zabezpečiť jednotný a správny postup vydala pre odbornú verejnosť usmernenie, ktoré im pomôže tieto chyby odstrániť. Deklarantom odporúča materiál dôkladne preštudovať, aby sa vyhli možným komplikáciám počas colného konania.

Finančná správa sa v praxi stretáva s viacerými chybami v niektorých odsekoch CV. Pripravila preto informačný materiál, ktorý pomôže deklarantom odstrániť ich, čím sa do budúcnosti vyhnú možnému predĺženiu colného konania a tým neskoršiemu prepusteniu tovaru príjemcovi.

V praxi sa často stáva, že pri vývozných colných vyhláseniach deklarant nedostatočne uvádza miesto, kde je možné vykonať prehliadku tovaru. V rámci odseku "Umiestnenie tovaru" je vždy potrebné uvádzať presné miesto, teda názov firmy, ulicu, mesto, prípadne označenie skladu, nie len napr. mesto Bratislava, alebo niektoré z interpunkčných znamienok.

Pri dovoze tovaru sa miesto, kde možno vykonať prehliadku tovaru, uvádza pomocou príslušných kódov. Ak sa uvedený údajový prvok v závislosti od navrhovaného colného režimu vypĺňa, uvedenie miesta predloženia tovaru musí byť dostatočne presné, aby mohli colné orgány vykonať fyzickú kontrolu tovaru.

Časté chyby eviduje finančná správa aj v prípade opisu tovaru. Ten musí byť formulovaný dostatočne presne, aby sa tovar mohol okamžite a jednoznačne identifikovať a zatriediť do kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka. Nutné je uviesť obchodný názov tovaru, technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla. V žiadnom prípade nie je správne kopírovať znenie colného sadzobníka, ako napr. „ostatné plastové výrobky pre osobné autá“, „pánske oblečenie“ a pod.

Deklaranti by mali byť obozretní aj pri uvádzaní fiktívnych certifikátov, ktorými deklarujú, že tovar nepodlieha zákazom a obmedzeniam. Podklady, na základe ktorých bol do colného vyhlásenia uvedený fiktívny certifikát Yxx sú v držbe deklaranta, čo znamená, že v prípade overovania údajov uvedených v CV zo strany colných orgánov musia byť predložené ku kontrole.

Kompletný informačný materiál k vypĺňaniu CV je verejnosti dostupný na portáli finančnej správy v dokumente Informácia pre obchodnú verejnosť k vyplňovaniu niektorých odsekov colného vyhlásenia [.pdf; 297 kB; nové okno]. Finančná správa odporúča obchodnej verejnosti, aby sa s ním dostatočne oboznámila, nakoľko v najbližšom období bude venovať zvýšenú pozornosť vypĺňaniu CV. V prípade otázok sa deklaranti môžu obrátiť aj na call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.