Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Daň z motorových vozidiel splatná do konca januára - aké zmeny...

Kategória: Spravodajstvo

Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti zákon o dani z motorových vozidiel, ktorý zaviedol viaceré zmeny v tejto oblasti.

Bratislava 4. januára (TASR-OTS) – Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti zákon o dani z motorových vozidiel, ktorý zaviedol viaceré zmeny v tejto oblasti. Zákon bol prijatý najmä z dôvodu zmeny rozpočtového určenia tejto dane, ktorá už neplynie do rozpočtu samosprávnych krajov, ale priamo do štátneho rozpočtu. Daňová konzultantka Barbora Vitková z poradenskej spoločnosti Accace vysvetľuje najdôležitejšie zmeny, na ktoré je potrebné prihliadať pri určovaní výšky daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel už za rok 2015.
Daň z motorových vozidiel platia fyzické a právnické osoby, ktoré sú zapísané ako držiteľ v Osvedčení o evidencii vozidla, a tiež zamestnávatelia pri použití súkromných vozidiel svojich zamestnancov na podnikateľské účely zamestnávateľa počas pracovných ciest, a to za vozidlá kategórie L, M, N a O evidované v SR, ktoré sú používané v zdaňovacom období na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Zdaňovacím obdobím zostáva aj naďalej kalendárny rok. Osobitne je určené zdaňovacie obdobie v prípade zrušenia daňovníka bez likvidácie, zrušenia daňovníka s likvidáciou, vyhlásení konkurzu na majetok daňovníka, ukončenia podnikania daňovníka a smrti daňovníka.
Kto platí daň po novom Jedna z najvýznamnejších zmien, ktorá nastala od 1.1.2015, nastala pri operatívnom prenájme, kedy použitie vozidla na podnikateľské účely už nezdaňuje vlastník vozidla, ale držiteľ zapísaný v technickom preukaze.  „Ďalej sa zosúladil zákon o dani z motorových vozidiel s ostatnými daňovými predpismi a v prípade organizačnej zložky zapísanej ako držiteľ v technickom preukaze je daňovníkom právnická osoba - zriaďovateľ tejto organizačnej zložky,“ dopĺňa Barbora Vitková, daňová (http://accace.sk/poradenstvo/dane) konzultantka Accace k.s.
Daň z motorových vozidiel sa platí už aj pri motocykloch a štvorkolkách Daňou z motorových vozidiel sa od začiatku roka 2015 nezdaňujú len vozidlá kategórie M, N a O, ako to bolo doteraz, ale bola pridaná aj ďalšia kategória vozidiel, a to konkrétne kategória L. Do tejto kategórie sa zahŕňajú najmä malé motocykle, motocykle, trojkolky, štvorkolky a iné. „Údaj o kategórii vozidla nájdete v Osvedčení o evidencii – časť 1 alebo časť 2 v riadku J – Kategória,“ vysvetľuje B. Vitková.
Kde podať daňové priznanie Daňovníkom sa zároveň – na rozdiel od roku 2014 - zjednodušil postup pri podávaní daňových priznaní k dani z motorových vozidiel, nakoľko pre zdaňovacie obdobia končiace do 31.12.2015 platí, že daňovník podáva už len jedno daňové priznanie správcovi dane miestne príslušnému podľa adresy svojho sídla, resp. adresy bydliska, a to bez ohľadu na to v koľkých VÚC má prihlásené vozidlá.  S touto novinkou sa zároveň spája aj zjednodušenie pri úhrade daňovej povinnosti a platení preddavkov na túto daň, keďže na tieto účely správca dane zriadil samostatné predčíslie účtu, ktoré je pri úhradách potrebné použiť. Úhrada daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2015 bude teda vyzerať nasledovne: 501163-osobný účet daňovníka/8180, resp. SKXX 8180 5011 638X XXXX XXXX.
Aký je základ dane po novom Od 1. januára 2015 sa zmenilo vymedzenie osobného a úžitkového vozidla: - Osobným vozidlom sa rozumie už len vozidlo kategórie L a M1 - Úžitkovým vozidlom sa rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4
Základ dane pri osobnom aj úžitkovom vozidle ostal definovaný rovnako, mení sa však rozsah vozidiel, ktoré spadajú do tej-ktorej kategórie. „Touto úpravou správca dane dosiahne vyšší výber dane oproti doterajšej úprave, kedy všetky vozidlá kategórie M spadali do kategórie osobných vozidiel, kde sú sadzby dane všeobecne určené na nižšej úrovni,“ uvádza B. Vitková.  Ďalej bol osobitne zadefinovaný základ dane pre vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina.
Jednotná sadzba pre celé územie Slovenska Sadzby dane sú po novom pevne dané pre územie celej SR, čo je možné považovať za zjednodušenie pre daňovníkov oproti situácii z minulých rokov, kedy si museli hľadať aktuálne platné Všeobecné záväzné nariadenia jednotlivých VÚC, v ktorých mali evidované vozidlá používané na podnikanie.  Pri výpočte daňovej povinnosti je potrebné upraviť túto ročnú sadzbu dane, a to najprv podľa počtu mesiacov, ktoré uplynuli od mesiaca prvej evidencie vozidla v SR. Následne je možné túto upravenú (zníženú alebo zvýšenú) sadzbu dane ešte znížiť o 50 % podľa typu pohonu vozidla. Toto dodatočné zníženie sa vzťahuje na hybridné motorové a hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn (CNG alebo LNG) a vozidlá na vodíkový pohon.  „V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že vyššie uvedené úpravy daňovník zohľadňuje až v daňovom priznaní za dané zdaňovacie obdobie,“ upozorňuje B. Vitková.
Vznik, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť  Zákon platný od začiatku roka 2015 zaviedol zmenu pri vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel. Po novom vzniká daňová povinnosť od prvého dňa mesiaca, v ktorom bolo vozidlo použité na podnikateľské účely. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k: - vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie - ukončeniu alebo prerušeniu podnikania - zániku daňovníka bez likvidácie - zmene držiteľa vozidla - ukončeniu použitia zamestnaneckého vozidla alebo vozidla, ktoré má v technickom preukaze ako držiteľa vozidla zapísanú inú osobu
Oproti roku 2014 kedy sa v daňovom priznaní uvádzal len dátum vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel sa samostatne oznamoval správcovi dane, sa v roku 2015 uvedie vznik a zánik daňovej povinnosti daňovník až v daňovom priznaní. „Výnimkou je použitie vozidla zamestnanca na podnikateľské účely zamestnávateľa, pri ktorom sa tento údaj v daňovom priznaní uviesť nemusí,“ dopĺňa B. Vitková. V porovnaní s úpravou v roku 2014, týmto správca dane odbúral administratívne zaťaženie spojené s oznamovaním zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.  Od 1.1.2015 bola zavedená oznamovacia povinnosť iba v prípade, ak daňovník v danom zdaňovacom období nepoužíval vozidlo na podnikanie, neúčtoval o ňom, neevidoval vozidlo v daňovej evidencii alebo neuplatňoval výdavky spojené s používaním vozidla. Daňová povinnosť k takémuto vozidlu zaniká k 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a je potrebné túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 31.1. po uplynutí daného zdaňovacieho obdobia.
Výpočet daňovej povinnosti a platba preddavkov na daň Opätovne je zavedený výpočet daňovej povinnosti na základe počtu mesiacov použitia vozidla na podnikanie v danom zdaňovacom období, čo značne zjednoduší daňovníkom výpočet daňovej povinnosti najmä v prípade používania vozidiel zamestnancov počas pracovných ciest. Preddavky na daň sa aj naďalej určujú na základe predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie, avšak ako súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa počtu mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1.1. ďalšieho zdaňovacieho obdobia.  Hranice pre určenie štvrťročných a mesačných preddavkov boli upravené nasledovne: - Ak predpokladaná daň nepresiahne sumu 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí. - Ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8300 eur, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň. - Ak je predpokladaná daň vyššia ako 8300 eur, daňovník platí mesačné preddavky na daň.
„Na platenie preddavkov zároveň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia a podanie dodatočného priznania,“ dopĺňa B. Vitková.


      Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.