Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Čo prináša novela zákona o DPH?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: KPMG Zdroj: KPMG

Dňa 15. novembra 2021 nadobudla účinnosť novela zákona o DPH, ktorá zavádza pre platiteľov DPH novú povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu do 30. novembra 2021 všetky vlastné bankové účty vedené u poskytovateľov platobných služieb alebo u zahraničných poskytovateľov platobných služieb, ktoré využívajú (budú využívať) na ekonomickú činnosť na Slovensku. Nesplnenie tejto povinnosti bude správcom dane penalizované.

Podľa nedávneho vyjadrenia Ministerstva financií ako aj Finančného riaditeľstva je oznámenie bankového účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb vlastneného inou osobou dobrovoľné. Ak však bude takýto bankový účet oznámený, bude sa považovať za vlastný, pričom vlastník tohto bankového účtu bude spoločne a nerozdielne zodpovedný za DPH z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradí v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bude zaplatená na tento bankový účet.

Formulár na splnenie si tejto oznamovacej povinnosti bol už zverejnený a správca dane v súčasnosti DPH platiteľom zasiela informáciu o bankových účtoch, ktoré eviduje.

Od 1. januára 2022 tento oznámený bankový účet správca dane použije o. i. na vrátenie nadmerného odpočtu a zoznam takýchto bankových účtov bude zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva. Navyše sa rozšíri inštitút ručenia za daň, a to o situáciu, ak protihodnota za plnenie alebo jej časť bude zaplatená na iný bankový účet, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov. Ručeniu za daň sa bude možné vyhnúť, ak odberateľ zaplatí daň uvedenú na faktúre za dodanie tovarov a služieb v SR na osobitný účet dodávateľa vedený správcom dane.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.