Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Často kladené otázky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Finančná správa Slovenskej republiky uverejnila najčastejšie otázky s vypracovanými odpoveďami na ne.

??? V akej lehote som povinný podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ak mi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, aby bola suma vybranému prijímateľovi aj skutočne poukázaná?

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok 2019 je daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2019, povinný podať do 30. novembra 2020 (do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení pandémie).

??? Chcem podať vyhlásenie o poukázaní 2 % vybranému občianskemu združeniu. Dokedy je zamestnávateľ povinný vystaviť mi potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia?

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 pre účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 najneskôr do 16. novembra 2020.

??? Aký je správny postup pri vypĺňaní daňového priznania - riadku 03. SK NACE u daňovníka s príjmami z podnikania?

Riadok 03 vypĺňa len daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona). Na riadku 03 sa uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Kód SK NACE nahrádza kód OKEČ a klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ sa uvádza názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem.

??? V roku 2019 som zmenil daňovú rezidenciu a stal som sa rezidentom Švajčiarska. V daňovom priznaní by som mal na základe nájomnej zmluvy uviesť len celkovú sumu za prenájom nehnuteľností za rok 2019. Aký je postup pri vypĺňaní daňového priznania, je nutné vypĺňať aj riadok 03. SK NACE?

Predpokladáme že u daňovníka došlo k zmene daňovej rezidencie a stal sa daňovými rezidentom Švajčiarska nielen v zmysle švajčiarskej vnútroštátnej daňovej legislatívy, ale aj v zmysle článku 4 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená č. 127/1998 Z. z., ďalej len „zmluva“).

Ako daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR (daňový nerezident SR) má povinnosť vysporiadať si na území SR len daňovú povinnosť z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR, t. j. uvedie v daňovom priznaní v SR len zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v SR a zdaní v zmysle slovenskej daňovej legislatívy.

Nakoľko ide o príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, v daňovom priznaní v SR na r. 03 neuvádza kód SK NACE. V zmysle poučenia k vyplneniu daňového priznania riadok 03 vypĺňa len daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

??? Moje podnikanie bude zamerané na internetový predaj ručne háčkovaných výrobkov. Ak všetky úhrady faktúr budem prijímať iba prevodom na účet, mám aj v tomto prípade si zabezpečiť pokladnicu e-kasa klient (ORP / VRP)?

Nie, nakoľko v uvedenom prípade ide o bezhotovostnú úhradu. Tržbou sa na účely zákona č. 289/2008 Z. z. považuje platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania vymedzených služieb, a to na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami, napr. platobnou kartou cez POS terminál alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Tržbou podľa cit. zákona je aj úhrada faktúry, ale len ak je podnikateľom prijatá v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

??? Zákazník uhradí faktúru vo firme cez platobný terminál t. j. kreditnou kartou. Je firma povinná túto úhradu evidovať v pokladnici e-kasa klient (ORP / VRP)?

Áno, firma je povinná úhradu faktúry evidovať v pokladnici e-kasa klient, a to z dôvodu, že úhrada platobnou kartou cez terminál sa na účely zákona č. 289/2008 Z. z. považuje za tržbu.

Tržbou okrem hotovosti je podľa zákona č. 289/2008 Z. z. aj platba prijatá iným platobným prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby (ďalej „hotovosť“), okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Pod pojmom elektronický platobný prostriedok sa rozumejú akékoľvek prostriedky, ktoré vykonávajú platby elektronickým spôsobom, t. j. napr. bankové platobné karty cez POS terminál iné platobné karty, ale aj mobilné aplikácie, ktoré dokážu platbu vykonávať. Zákon č.289/2008 Z. z. nešpecifikuje, akým elektronickým prostriedkom je z tej ktorej karty (kreditnej alebo debetnej) platba odúčtovaná, t. j. nemusí ísť špeciálne len o POS terminál, ale ide o akýkoľvek elektronický prostriedok, ktorý platbu umožní vykonať.

??? Ak syn je kadet denného štúdia na Akadémii PZ SR a poberá služobný príjem, má jeho mama nárok na daňový bonus?

V uvedenom prípade dieťa nie je považované za vyživované - nezaopatrené a matka z tohto dôvodu nemá nárok na daňový bonus. Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie nie je príprava policajta v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu.

Zamestnancovi bolo vydané potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za r. 2019 v marci 2020. Neskôr sa zistilo, že neoprávnene poberal daňový bonus. Neoprávnene vyplatený bonus za r. 2019 /obdobie 9-12/ sme opravili tak, že sa urobilo opravné ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Ako postupovať ďalej, už dávno totiž odovzdal to potvrdenie o zaplatení dane - nesprávne. Po novom by mohol darovať o 1,77 EUR viac.

V uvedenom prípade daňovník podá v termíne do 30. novembra 2020 nové Vyhlásenie o poukázaní ...., v ktorom uvedie správne údaje z novovystaveného Potvrdenia o zaplatení dane. Na pôvodne podané tlačivá sa následne neprihliada.

??? Dokedy je povinný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je súčasne aj držiteľom, odviesť daň z nepeňažných plnení poskytnutých v roku 2019 od držiteľa?

V súlade so znením § 23 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie Oznámenia platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP za rok 2019 na tlačive OZN4317Av17 sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do 2. novembra 2020 a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie na číslo účtu:
500267 – OÚD (základné číslo účtu označujúce daňový subjekt)/ 8180 v tvare IBAN, variabilný symbol 1700992019.

??? Som právnická osoba, ktorá bola zapísaná do Obchodného registra 18.10,2019. Do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 18. 10.2019 do 31.12.2019 – t. j. do 2. novembra 2020 preddavky na daň z príjmov nemám povinnosť platiť. Z daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie mi vyšla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň. Môžem aj ja postupovať podľa § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov a rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia nebudem mať povinnosť doplatiť?

Áno, môžete. Od 1. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania – t. j. do 2. novembra 2020 preddavky neplatíte. Od novembra 2020 daňovník platí mesačné preddavky na daň – t. j. prvý mesačný preddavok je splatný 30. novembra 2020. Rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia ani tento daňovník nie je povinný zaplatiť v nadväznosti na § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.