Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Aktuálne problémy DPH a vybrané príklady z praxe

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: seminare.sfera Zdroj: sféra, a. s.

Aké sú aktuálne témy k problematike DPH, ktoré rezonujú v týchto dňoch medzi platiteľmi DPH?

V prvom rade na základe novely zákona o DPH sú platitelia DPH od 01.01. 2022 prinútení overovať si, či bankový účet, na ktorý majú dodávateľovi – platiteľovi DPH zaplatiť za dodávku tovaru alebo služby zdanenú DPH, je zverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom SR. Dôvodom je skutočnosť, že pokiaľ by zaplatili dodávateľovi na bankový účet, ktorý nie je zverejnený v danom zozname, môže dôjsť k situácii, že budú ručiť za DPH uvedenú na faktúre, ak ju dodávateľ nezaplatí daňovému úradu. Zároveň novela upravuje postup ako sa platiteľ môže vyhnúť takémuto ručeniu za DPH – podrobnosti k tejto problematike sa dozviete na tomto webinári.

Začiatkom nového roka platitelia DPH opakovane riešia dilemu ako správne naložiť s faktúrami, resp. s vyúčtovacími faktúrami od elektrární za dodanú elektrinu v minulom roku. Zahrnúť ich do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie december 2021 alebo január 2022? Ako postupovať pri „refakturácii“ elektriny z týchto faktúr na nájomcov? Tieto otázky budú zodpovedané na praktických príkladoch.

V daňovom priznaní za december 2021 platitelia, ktorí počas roka 2021 krátili vstupnú DPH z prijatých plnení predbežným koeficientom, sú povinní prostredníctvom koncoročného koeficientu vysporiadať odpočítanú daň. Taktiež platitelia, u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo k zmene účelu použitia investičného majetku (napr. byt, pri obstaraní ktorého si v minulosti  uplatnili odpočet DPH, začali v roku 2021 prenajímať oslobodený od DPH) sú povinní vykonať úpravu odpočítanej dane pri tomto majetku. Ako majú postupovať, bude vysvetlené na názorných príkladoch.

Ďalším opakujúcim sa problémom v prvých mesiacoch nového roka býva správne posúdenie oneskorene doručených dodávateľských faktúr za dodávky tovarov a služieb uskutočnených v minulom roku 2021. Uplatniť si z nich odpočet dane v daňovom priznaní za príslušný mesiac v roku 2022 alebo podať dodatočné daňové priznanie za daný mesiac v roku 2021 - a v ktorom kontrolnom výkaze uviesť tieto faktúry?

Pri každom type dodávateľskej faktúry (faktúra s DPH, faktúra s prenosom daňovej povinnosti, faktúra na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu) bude vysvetlený postup riešenia.

Zdroj: seminare.sfera, článok je krátený.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.