Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Ako v pálenici „neprepáliť“

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

V územnom obvode Colného úradu Trenčín sa nachádza 59  pestovateľských páleníc, v ktorých si pestovateľ z ovocného kvasu môže dať vypáliť destilát. V súčasnom výrobnom období, ktoré bude končiť 30. júna 2022, využili služby páleníc tisícky pestovateľov. Táto výrobná sezóna v porovnaní s tou predchádzajúcou však nebude taká úspešná. Doteraz spracované doklady nasvedčujú  tomu, že produkcia bude len približne 60% v porovnaní s minulou sezónou.

Ak využívate služby pálenice, mali by ste vedieť základné informácie, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam a  zbytočným neplánovaným výdavkom. Treba si pamätať, že výrobné obdobie v pálenici nie je totožné s kalendárnym rokom. Začína sa 1. júla bežného roka a končí sa 30. júna nasledovného roka. Pestovatelia môžu navštíviť viacero páleníc, kde si dajú vypáliť destilát. Pred využitím ich služieb je však pestovateľ povinný vyplniť žiadosť, v ktorej uvádza aj to, či si už v danom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inej pálenici. Správnosť a pravdivosť informácií, ktoré uvádza pestovateľ v žiadosti, potvrdzuje vlastnoručným podpisom.

Ak pestovateľ navštívil prvú pálenicu napríklad v septembri 2021 a potom danú, alebo aj inú pálenicu, v marci 2022, ide stále o totožné výrobné obdobie. Množstvo destilátu, ktoré v oboch páleniciach „vypálil“, sa mu pre uplatnenie zníženej sadzby spotrebnej dane z alkoholických nápojov spočítava. Pestovatelia si túto skutočnosť často neuvedomujú, a preto im hrozí pokuta a doplatenie spotrebnej dane za prekročenie stanoveného limitu určeného na uplatnenie zníženej sadzby dane.

Ďalšou problematickou oblasťou môže byť posúdenie spoločnej domácnosti pre účely uplatnenia zníženej sadzby spotrebnej dane. Za jednu domácnosť sa považujú fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. V praxi to znamená, že ak v jednej nehnuteľnosti žijú dve rodiny a každá rodina má samostatné pripojenie na energie a uhrádza si svoje vlastné náklady, ide o dve domácnosti. Avšak ak v jednej nehnuteľnosti žijú dve rodiny, no nehnuteľnosť má len jedno pripojenie na dodávateľov energií, podľa príslušných predpisov sa takto žijúce fyzické osoby považujú za jednu domácnosť.      

Uvedené skutočnosti majú vplyv na výšku spotrebnej dane. V danom výrobnom období si jedna osoba na svoju osobnú spotrebu a na jej domácnosť môže dať vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu (= 86 litrov 50 %-ého alkoholu) so zvýhodnenou sadzbou 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, teda 2,70 eur za 1 liter 50 %-ého alkoholu. Vyššie množstvo destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dane, ktorá je dvojnásobná v porovnaní so zvýhodnenou sadzbou. Destilát vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnená sadzba spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú spotrebu osoby a jej domácnosti, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

Za správu spotrebnej dane z alkoholických nápojov je vecne príslušný colný úrad. Colný úrad Trenčín eviduje vo svojom regióne 59 pestovateľských páleníc, čo je z celkového počtu 247 na Slovensku takmer štvrtina. Tohtoročné výrobné obdobie sa chýli ku koncu, príslušníci finančnej správy aktuálne spracovávajú jednotlivé doklady z pestovateľských páleníc a vyhodnocujú ich. Ak zistia, že pestovateľ si v danom výrobnom období uplatnil zníženú sadzbu spotrebnej dane na vyššie množstvo destilátu ako mal nárok, teda „prepálil“, začína sa vo veci konanie. Jeho výsledkom je doplatenie spotrebnej dane a sankcia. Príslušníci finančnej správy by na zefektívnenie a urýchlenie prípadných konaní uvítali, keby pestovatelia do žiadosti o výrobu destilátu uviedli i svoj telefonický kontakt.    

V aktuálnom výrobnom období bolo doteraz zistených 20 prípadov neoprávneného nadlimitného uplatnenia zvýhodnenej sadzby spotrebnej dane. V porovnaní s predchádzajúcou výrobnou sezónou je to výrazný pokles. Vtedy bolo takýchto zistení až 123. Uvedený výsledok je ovplyvnený tým, že aktuálne výrobné obdobie ešte nie je ukončené, no najmä závisí od množstva dopestovanej úrody ovocia. Už teraz je možné konštatovať, že úspešnosť sezóny 2020/2021 sa nebude opakovať. Zodpovedajú tomu aj údaje o odvedenej spotrebnej dani z liehu, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu. V aktuálnom výrobnom období to bolo doposiaľ  3,2 milióna eur z takmer 600 000 litrov čistého alkoholu, no v predchádzajúcom výrobnom období  to bolo 5,4 milióna eur z takmer 1 000 000 litrov čistého alkoholu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.