Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Ako inflácia zvyšuje pokuty, ktorým čelíte?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace, k.s. Zdroj: Accace, k.s., Andrej Dopjera Senior Tax Consultant

Veľké množstvo podnikateľských subjektov sa momentálne nachádza v zložitej situácii v dôsledku vysokej inflácie, ktorá predstavuje od roku 2022 viac ako 13 % ročne. Jedným z opatrení na zníženie dopadov inflácie, ktoré sú využívané Európskou Centrálnou bankou (ECB) je zvyšovanie základnej úrokovej sadzby. Výška základnej úrokovej sadzby vyhlásená k 20. septembru 2023 je 4,50 %, pričom má priamy vplyv na výšku sankcií vyrubovaných daňovým úradom za správne delikty a úroky z omeškania.

Správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. i) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej len „zákon o správe daní“) sa dopustí osoba, ktorá v dodatočnom daňovom priznaní uvedie sumu, ktorá predstavuje:

  • zvýšenie dane,
  • zníženie nadmerného odpočtu,
  • zníženie uplatneného vrátenia dane alebo
  • zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu.

Správca dane uloží za uvedený správny delikt pokutu vo výške základnej úrokovej sadzby ECB ročne  z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v riadnom daňovom priznaní. Pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania alebo po dni splatnosti dane až do podania dodatočného daňového priznania alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre vyrubenie pokuty.

Uvedené znamená, že v prípade podania dodatočného daňového priznania bude sankcia 4,5 % p.a., namiesto 3 % p.a. stanovených v Zákone o správe daní. V prípade, že bude dodatočné daňové priznanie podané po začatí daňovej kontroly, tak sankcia bude 9 % p.a. namiesto 7 % p.a. V prípade, že nezrovnalosť identifikuje správca dane pri daňovej kontrole a dorubí daň, tak použije sadzbu 13,5 % p.a. namiesto 10 % p.a.

Pokuta vyrubená správcom dane zároveň nemôže byť nižšia ako 1 % zo sumy rozdielu na dani.

Príklad výpočtu pokuty

Spoločnosť XYZ, s. r. o.  podala dňa 21. septembra 2023 dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za marec 2022, v ktorom si zvýšila daňovú povinnosť o 1 300 € oproti riadnemu daňovému priznaniu. Lehota na podanie daňového priznania za marec 2022 uplynula 25. apríla 2022. Základná úroková sadzba ECB k 21. septembru 2023 bola 4,50 % p.a.

Pokuta sa vypočíta nasledovne:

dlžná suma x sadzba ECB x počet dní omeškania / 365 = 1 300 x 4,5 % x 514 / 365 = 82,30 € (pokuty sa zaokrúhľujú na desiatky eurocentov nadol).

Zvýšenie základnej úrokovej sadzby ECB má významný vplyv aj na výpočet úrokov z omeškania. Správca dane vyrubí úrok z omeškania podľa ustanovenia § 156 ods. 1 zákona o správe daní, ak daňový subjekt nezaplatí v ustanovenej lehote, správnej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane:

  • daň alebo rozdiel dane,
  • preddavok na daň,
  • splátku dane,
  • vybraný preddavok na daň,
  • daň vyberanú zrážkou,
  • zrazenú sumu na zabezpečenie dane.

Správca dane vyrubí úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby ECB ročne platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby ECB nedosiahne 15 %, uloží sa pokuta vo výške 15 % p.a. Uvedené znamená, že v prípade neskorej úhrady daňovej povinnosti, ktorej splatnosť je po 20. septembri 2023, daňový úrad vyrubí úrok z omeškania vo výške 18 % p.a. z dlžnej sumy namiesto 15 % p.a., ktoré vyplývajú zo Zákona o správe daní. Úrok z omeškania sa počíta za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby.

Príklad výpočtu úroku z omeškania

Spoločnosť XYZ, s.r.o. neuhradila včas daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie august 2023. Splatnosť DPH bola 25. septembra 2023. Omeškanie s platbou predstavovalo 10 dní, pričom suma DPH na úhradu bola 100 000 €.

Výpočet úroku z omeškania bude nasledovný:

dlžná suma x počet dní omeškania x úroková sadzba / 365 = 100 000 x 10 dní x 18 % / 365 = 493,10 €.

Pozitívnym aspektom zvyšovania základnej úrokovej miery je zvýšenie náhrady za zadržaný nadmerný odpočet. Ak správca dane zadrží vašej spoločnosti nadmerný odpočet dlhšie ako 6 mesiacov, máte nárok na náhradu vo výške 2-násobku základnej úrokovej sadzby vyhlásenej ECB, minimálne vo výške 1,5 % p.a. Na tento účel sa však prihliada na základnú úrokovú sadzbu vyhlásenú k prvému dňu kalendárneho roka, za ktorý sa úrok počíta. Za predpokladu, že nedôjde k zmene vyhlásenej základnej úrokovej sadzby do konca roka, pri náhradách za zadržaných nadmerný odpočet od 1. januára 2024 platitelia DPH dostanú náhradu vo výške 9 %, namiesto 1,5 % definovaného v zákone o dani z pridanej hodnoty.

Odporúčanie

V tejto súvislosti je dôležité podotknúť, že za účelom krotenia vývoja inflácie, môže ECB úrokové sadzby ďalej zvyšovať. Z tohto dôvodu odporúčame spoločnostiam, ktoré chcú predchádzať potenciálnym sankciám a úrokom z omeškania, aby si plnili svoje daňové a administratívne povinnosti, napr. včas podávať daňové priznania, neodkladať podanie dodatočných daňových priznaní alebo vykonávať platby daní včas a v správnej výške.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.