Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zmeny vo výpočte exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Exekúcia je jedným zo spôsobov, akým dosiahnuť zabezpečenie splatenia dlhu, ak dlžník odmieta svoj dlh splniť dobrovoľne. Ide o nútený výkon rozhodnutia, keďže exekúcia zasahuje do majetku dlžníka proti jeho vôli a núti ho uhradiť dlh, ktorý je po splatnosti. Základným právnym predpisom, ktorý upravuje výkon exekučných zrážok zo mzdy s cieľom uspokojenia pohľadávky, je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v z. n. p. (ďalej len „Exekučný poriadok“).

Pri výpočte a realizácii zrážok pri výkone rozhodnutia postupuje zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej aj „Zákonník práce“ alebo „ZP“) a s nariadením vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v z. n. p. (ďalej len „nariadenie vlády“). Postupné aktualizácie nariadenia vlády priniesli viacero významných legislatívnych zmien.

V zmysle prvej novely nariadenia vlády (č. 469/2008 Z. z.) účinnej od 1. 1. 2009 bol ustanovený spôsob zaokrúhľovania parametrov, ktoré sa používajú pri výpočte zrážok zo mzdy. Druhá novela (č. 216/2013 Z. z.) zaviedla od 1. 11. 2013 pre poberateľov dôchodkových dávok vyššiu exekučnú ochranu a treťou legislatívnou úpravou (č. 292/2015 Z. z.) bolo od 1. 1. 2016 zavedené zvýšenie základnej sumy, ktorú nemožno zraziť z mesačnej mzdy alebo z iného príjmu zamestnanca.

Od 1. 1. 2022 je účinná novela č. 390/2021 Z. z. nariadenia vlády, na základe ktorej sa upravuje rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii takto:

  • mení sa spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy osobitne pre uspokojenie neprednostných pohľadávok a osobitne pre uspokojenie prednostných pohľadávok,
  • mení sa výška sumy, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zráža bez obmedzenia,
  • pri uspokojení neprednostných pohľadávok si zamestnanec môže uplatniť ako vyživovanú osobu aj osobu, v prospech ktorej trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

Príklad č. 1:

Zamestnancovi sa zrážkami zo mzdy uspokojuje prednostná exekúcia, neprednostná exekúcia, exekúcia na výživné na plnoleté dieťa a exekúcia za pokutu za priestupok. Zamestnanec má 3 deti, z toho v prospech jedného dieťaťa je vedená exekúcia na výživné na plnoleté dieťa. Aký nastáva od 1. 1. 2022 rozdiel v uplatňovaní počtu vyživovaných osôb pri uspokojovaní prednostných a neprednostných pohľadávok, ak trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného v prospech niektorej osoby?

Od 1. 1. 2022 si zamestnanec môže pri neprednostnej pohľadávke uplatniť ako vyživovanú osobu aj osobu, v prospech ktorej trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného, ale v prípade ostatných pohľadávok si takúto osobu uplatniť ako vyživovanú osobu nemôže. To znamená, že v zadanom príklade si povinný môže uplatniť pri uspokojovaní prednostnej pohľadávky, pohľadávky na výživnom na dieťa a pri pohľadávke na pokute za priestupok nepostihnuteľnú sumu len na 2 vyživované osoby (manželka a jedno dieťa) a pri exekúcii na neprednostnú pohľadávku si môže uplatniť nepostihnuteľnú sumu na 3 vyživované osoby (manželka a obe deti).

Princíp výpočtu zrážok zo mzdy

Zrážky zo mzdy a z iných príjmov na základe núteného výkonu rozhodnutia sa vykonávajú z čistej mzdy povinného. Ak sa postihuje príjem zamestnanca, možno uplatniť niekoľko spôsobov vykonania exekúcie; v praxi sa najčastejšie uplatňuje exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov. Právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo z iných príjmov v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy (ďalej len „základná suma“), ako aj princíp tretinového systému je ustanovený v nariadení vlády.

Poznámka: Tretinový systém sa neuplatňuje v prípade, ak ide o vykonanie núteného výkonu rozhodnutia prikázaním iných peňažných pohľadávok než pohľadávky z účtu v banke (podľa § 105 Exekučného poriadku). V takomto prípade povinný stráca právo na vyplatenie pohľadávky a ak nie je pohľadávka povinného splatná po doručení exekučného príkazu, vyplatí ju dlžník povinného (zamestnávateľ) exekútorovi, len čo sa stane splatnou.

Nepostihnuteľné sumy povinného

Pri výpočte zrážok zo mzdy a z iných príjmov na základe tretinového systému možno zrážky vykonávať len v rozsahu ustanovenom v nariadení vlády. Zrážky zo mzdy sa na základe núteného výkonu rozhodnutia vykonávajú zo zvyšku čistej mzdy, ktorý sa určí z čistej mzdy a z príjmov povinného. Zamestnávateľ postupuje v týchto krokoch: 1. určí výšku čistej mzdy, 2. určí zvyšok čistej mzdy, 3. uplatní tretinový systém, 4. vypočíta zrážku zo mzdy.

Pri určení zvyšku čistej mzdy postupuje zamestnávateľ tak, že od čistej mzdy odpočíta „nepostihnuteľné sumy“, ktoré sa zamestnancovi nesmú zraziť; ide o nepostihnuteľnú sumu na povinného a nepostihnuteľnú sumu na vyživovanú osobu. Nepostihnuteľné sumy sú zákonom definované čiastky (v praxi je používaný aj pojem „základné sumy“), ktoré sa zamestnancovi nesmú zraziť. Výška nepostihnuteľnej sumy závisí od:

  • sumy životného minima, ktoré platí
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.