Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zmena zákona č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.06.2021 schválila zákon č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 257/2021 Z. z.“).

V článku I zákona č. 257/2021 Z. z., v dôsledku doplnenia ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 544/2010 Z. z.“), sa s účinnosťou od 01.08.2021 ustanovuje nová skupina detí, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z., dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z. z. preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené, sa v článku II zákona č. 257/2021 Z. z. s účinnosťou od 01.08.2021 mení prechodné ustanovenie § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP a s účinnosťou od 01.01.2022 ustanovenie § 33 ods. 1 písm. c) ZDP.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzj ods. 2 ZDP účinným od 01.08.2021, suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  1. 22,17 eura mesačne,
  2. dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
  3. 1,7-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Pri uplatnení daňového bonusu za mesiac január 2022 a nasledujúce mesiace sa bude postupovať v súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. c) ZDP účinným od 01.01.2022, v zmysle ktorého, suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  1. 22,17 eura mesačne,
  2. dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
  3. 1,85-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu [§ 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.].

Z uvedeného vyplýva, že suma daňového bonusu závisí výlučne od veku vyživovaného dieťaťa. V nadväznosti na znenie zákona č. 257/2021 Z. z., daňovníkovi vyživujúcemu dieťa, na ktoré bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z., nevzniká nárok na daňový bonus na toto dieťa od 01.08.2021 (§ 52zzj ods. 2 ZDP), resp. od 01.01.2022 (§ 33 ods. 1 ZDP).

Daňovník vyživujúci dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má možnosť rozhodnúť sa, či bude poberať daňový bonus v sume podľa § 52zzj ods. 2 písm. c), resp. § 33 ods. 1 písm. c) ZDP alebo či bude uplatňovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, pričom ak sa na dieťa poskytuje predmetná dotácia, daňovníkovi nárok na daňový bonus zanikne.

Prechodné ustanovenie § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP, ktoré sa uplatní na daňový bonus za mesiace august až december roku 2021, sa vo vzťahu k ustanoveniu § 33 ods. 1 písm. c) ZDP posudzuje analogicky. Tzn., že nárok na daňový bonus za mesiace august až december 2021 stratí len daňovník vyživujúci dieťa, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. Daňovník vyživujúci dieťa, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 544/2010 Z. z., nárok na daňový bonus za mesiace august až december 2021 nestratí.

Daňovník, ktorý je zamestnancom, je povinný v zmysle § 36 ods. 7 ZDP oznámiť svojmu zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje daňový bonus, všetky skutočnosti ovplyvňujúce vznik nároku na daňový bonus v listinnej podobe, napr. zmenou vo vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 ZDP, ak sa so zamestnávateľom nedohodnú na ich oznamovaní elektronickými prostriedkami, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Tzn., že daňovník, ktorý je zamestnancom uplatňujúcim si daňový bonus, v prípade poberania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z., je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť ustanoveným spôsobom svojmu zamestnávateľovi.

Predmetná informácia bola vypracovaná po konzultácii s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.