Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Záujem firiem o superodpočet rastie

Kategória: Z praxe

  • V daňových priznaniach podaných do 31. marca 2022 si superodpočet na výskum a vývoj za rok 2021 uplatnilo 211 subjektov
  • Celkový objem superodpočtu dosiahol takmer 68 miliónov eur; firmy tak na dani z príjmov ušetrili 14 miliónov eur
  • Pri rovnakej 200-percentnej sadzbe superodočet v prvých zoznamoch počtom subjektov medziročne vzrástol o polovicu a objemom sa priblížil až  k dvojnásobku
  • Subjekty s obratom do 2 miliónov eur už predstavujú takmer polovicu zoznamu a pripadá na ne 15 % uplatneného superodpočtu
  • Opakovaná 200-percentná sadzba superodpočtu motivovala už 49 nováčikov, v budúcom roku však opäť klesne na 100 %

Aj za rok 2021 si daňové subjekty mohli v daňových priznaniach zo svojho výsledného daňového základu odpočítať dvojnásobok všetkých nákladov, ktoré vynaložili na projekty vlastného výskumu a vývoja. Odpočet mohli navýšiť ešte o 100 percent kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. To všetko za predpokladu, že na tieto projekty nevyužívali dotačné prostriedky z iného domáceho alebo európskeho verejného zdroja.

Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2021 využilo zatiaľ 211 subjektov. Spoločne čerpali takmer 68 miliónov eur, čím pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov ušetrili vyše 14 miliónov eur. Tieto závery sú uskutočnené nad prvým zoznamom subjektov zverejneným 15. júna 2022. Priebežné výsledky budú dopĺňané ešte o daňové priznania odložené do konca júna a septembra.

„Priebežné výsledky z prvého zverejneného zoznamu subjektov čerpajúcich superodpočet za rok 2021 ukazujú nielen zvýšený záujem subjektov, ale aj rastúci objem uplatnených výdavkov pri nemeniacej sa sadzbe superodpočtu. Na tieto pozitívne zmeny  mohli mať reálny vplyv všeobecne lepšie výsledky v účtovných závierkach firiem v roku 2021. Ale mohol pôsobiť tiež psychologický vplyv, keď prijatá novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od roku 2022 vracia sadzbu superodpočtu na úroveň 100 percent,“ konštatuje Jana Šnircová, finančná analytička CRIF SK.

Najnovšia analýza CRIF SK prioritne hodnotí priebežné výsledky posledných dvoch rokov, keď sadzba superodpočtu zostala nezmenená, ale pozornosť venuje aj vývoju základných parametrov čerpania superodpočtu a štatistík v porovnaní s finálnymi výsledkami predchádzajúcich rokov.

Doteraz preukázané čerpanie superodpočtu za rok 2021 pri zachovaní jeho sadzby 200 % vynaložených výdavkov predstavuje už prekročenie polovice z počtu subjektov predchádzajúceho roka a jeho objem sa blíži k 40 % objemu predchádzajúceho roka (tabuľka 1).

K subjektom, ktoré už v minulosti superodpočet na výskum a vývoj využili, pribudlo v tomto roku ďalších 49 nováčikov. Zaujímavosťou je aj 33 subjektov, ktoré po pauze v roku 2020 obnovili čerpanie superodpočtu. Dôvodom prerušenia v uplatňovaní si superodpočtu bola minimálne u tretiny z nich absencia daňového základu, lebo v pandémiou silnejšie zasiahnutom roku 2020 dosiahli daňovú stratu. U ďalších troch bola suma splatnej dane za rok 2020 zanedbateľná.

V prvom zozname za rok 2021 sa objavil aj takmer 13-miliónový superdopočet. Až 113 subjektov si uplatnilo superodpočet viac ako 100 tisíc eur, čím sa už v prvom zozname dosiahol počet z finálnych výsledkov za rok 2018 pri 100-percentnej sadzbe. Podiel superodpočtov nad 100 tisíc eur sa už prehupol nad polovicu, čo sa v minulom roku stalo až po zverejnení kompletného zoznamu čerpateľov superodpočtu. Ich celkový objem sa pritom takmer zdvojnásobil oproti sadzbou porovnateľnému roku 2020 a pripadá na ne takmer 94 % z celkového objemu uplatneného superodpočtu.  V prvom zozname uplatnených superodpočtov za rok 2020 sa nachádzalo 69 superodpočtov nad 100 tisíc eur, čo predstavovalo necelú polovicu z ich celkového počtu a necelých 93 % z objemu superodpočtu.  21 týchto veľkých superodpočtov si uplatnili nováčikovia. Vzrástla aj priemerná výška superodpočtu o takmer 20 % a dosahuje hodnotu viac ako 320 tisíc eur, čo poukazuje na zvyšovanie objemu investícií do výskumu a vývoja u slovenských daňových subjektov. Pritom v prvom zozname čerpateľov superodpočtu za predchádzajúci rok bola iba tretina celkového počtu čerpateľov a iba 20 % celkového objemu superodpočtu (tabuľka 3).

„Ak by si daňové subjekty pri voľbe termínu podania daňového priznania zachovali správanie z predchádzajúceho roka, potom by mohol pribudnúť ešte dvojnásobok aktuálneho počtu subjektov a štvornásobok objemu čerpania superodpočtu v nasledujúcich zoznamoch. Optimizmus pre tieto úvahy nám dodáva aj predpoklad psychologického pôsobenia odsúhlasenej zmeny sadzby od nasledujúceho roku znova len na 100 % výdavkov, aj v účtovných závierkach deklarované všeobecne lepšie finančné výsledky podnikov za rok 2021, ako tomu bolo za rok 2020,“ predikuje Jana Šnircová.

Na čelo rebríčka sa postavil tohtoročný nováčik – zvolenský KRONOSPAN, s. r. o.,ktorý si na svoje dva projekty z oblasti drevárskej výroby hneď v prvom roku uplatnil superodpočet takmer 13 mil. eur, čo predstavuje viac ako 10 % jeho ročných tržieb aj prevádzkových nákladov. Aj ostatné priečky v TOP 10 patria výlučne miliónovým superodpočtom a prevažujú reprezentanti priemyslu (tabuľka 4). Na rozdiel od predchádzajúcich rokov s nižšou sadzbou sú už ich objemy uplatneného superodpočtu, a teda aj investované prostriedky do výskumu a vývoja, významné – až u piatich z nich presahujú 10 % ich ročných tržieb, u jedného je to dokonca takmer tretina. Spolu na TOP 10 subjektov pripadá necelých 44 % celkového objemu superodpočtu.

Podľa priebežných výsledkov naďalej platí, že o štátnu podporu výskumu a vývoja formou superodpočtu sa najviac uchádzali priemyselné podniky a subjekty IT sektora. Priemyselné podniky v roku 2021 stále dosahujú najlepšie výsledky v podieli na počte subjektov aj v podieli na objeme superodpočtu: na získanie viac ako 57-percentného podielu na objeme čerpaného superodpočtu im stačí zastúpenie na počte subjektov len 38 %. V oboch pozíciách si ale pohoršili oproti situácii spred roka. Naopak, reprezentanti IT sektora si v zásade udržali takmer tretinový podiel na počte subjektov a podstatne zvýšili svoj podiel na objeme uplatneného superodpočtu (z 21 % na 29 %). Presne opačná situácia je však v radoch nováčikov, kde 34-percentné zastúpenie priemyselnej sekcie na počte subjektov umožnilo získať až 82 % objemu superodpočtu nováčikov, kým IT sektor klesol o 2 percentuálne body v početnosti a  v objeme čerpania z vyše 21 % až na 7 %. Predpokladáme však, že doplňujúce zoznamy ešte v tejto odvetvovej štatistike superodpočtu spôsobia zmeny.

Zaujímavosťou v regionálnom rozmiestnení čerpania superodpočtu je posilnenie Banskobystrického kraja. Je to však spôsobené jediným subjektom – nováčikom s uplatneným superodpočtom takmer 13 mil. eur. Počtom subjektov tak tento kraj naďalej zostáva na poslednom mieste, hoci podielom na objeme superodpočtu sa už významne priblížil k najsilnejšiemu Bratislavskému kraju.

„Vo firmách zahraničných vlastníkov sa zhromažďuje relatívne viac uplatneného superodpočtu ako v subjektoch s domácim kapitálom. Ich podiel na počte je aj tento rok necelá štvrtina, ale podiel na objeme až 42 %. Môže to svedčiť o významnejšom objeme ich investícií  do výskumu a vývoja, ale môže to byť „len“ dôsledok väčšej odvahy intenzívnejšie využívať tento nástroj podpory bez strachu z rizika daňových kontrol posudzujúcich nárok na superodpočet, opierajúc sa o skúsenosti ich zahraničných matiek,“ konštatuje Jana Šnircová.

„Avšak pri porovnaní čerpania na základe prvých zoznamov, teda v daňových priznaniach podaných k 31. marcu, môžeme skonštatovať, že počet subjektov uchádzajúcich sa o superodpočet medziročne vzrástol o viac ako polovicu a objem čerpaného superodpočtu aj predpokladaná daňová úspora už dosahuje takmer 80-percentné navýšenie oproti prvému zoznamu za rok 2020,“ hodnotí Jana Šnircová (tabuľka 2).

Medzi subjektmi, ktoré sa uchádzajú o podporu výskumu a vývoja formou superodpočtu, sú zastúpené aj najmenšie veľkostné kategórie. Podľa kritéria počtu zamestnancov mikropodniky do 10 zamestnancov síce mierne znížili svoje zastúpenie (z 26 % na 23 %), ale podľa kritéria obratu subjekty s obratom do 2 mil. eur si svoj podiel na počte subjektov posilnili zo 42 % až na takmer 47 %. Pritom na ne pripadá 15 % z objemu čerpaného superodpočtu.

„Priebežné výsledky z prvého zverejneného zoznamu subjektov čerpajúcich superodpočet v uplynulom roku nás napĺňajú optimizmom, že výsledná štatistika tohto daňového nástroja podpory súkromných investícií do výskumu a vývoja za rok 2021 bude oveľa priaznivejšia ako bola za rok 2020,“ predpovedá Jana Šnircová.

Podrobnú analýzu o čerpaní superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2021, ktorá je realizovaná z dát prvého zoznamu subjektov zverejneného 15. júna 2022, spoločnosť CRIF SK uverejňuje na svojej webstránke https://www.crif.sk

Tabuľka č. 1: Vývoj základných parametrov superodpočtu v rokoch 2015-2021

parameter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
sadzba
superodpočtu
25 % 25 % 25 % 100 % 150 % 200 % 200 %
počet
subjektov
83 112 163 264 373 415 211
celkový objem
superodpočtu (€)
9 217 010,78   16 484 764,10 40 118 666,20 120 287 336,94 119 533 891,57 171 222 979,37 67 817 835,47
predpokladaná
úspora na dani
z príjmov (€)
1 937 600,00 3 626 648,10 8 424 919,90 25 260 340,76 25 102 117,23 35 956 825,67 14 241 745,45
priemerná výška
superodpočtu (€)
111 048,32 147 185,39 246 126,79 455 633,85 320 466,20 412 585,49 321 411,54
minimálny
superodpočet (€)
691,16 35,00 18,84 0,06 360,97 7,00 904,85
maximálny
superodpočet (€)
1 272 959,41 2 687 063,11 18 472 254,59 44 992 411,66 9 722 311,32 12 437 413,95 12 965 436,03
superodpočet
viac ako 100 000 €
- počet
20 28 50 113 189 225 113
superodpočet
viac ako 100 000 eur
- podiel z celkového
počtu (%)
24,10 25,00 30,67 42,80 50,67 54,22 53,55
superodpočet
menej ako 1 000 €
- počet
2 9 9 8 5 7 2

Zdroj: https://www.financnasprava.sk, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

* za rok 2021 sú výsledky priebežné – na základe prvého zoznamu zverejneného 15. 6. 2022

Tabuľka č. 2: Porovnanie základných parametrov superodpočtu v prvých zoznamoch za roky 2020 a 2021

PARAMETER 2020* 2021* ZMENA INDEX VÝVOJA
sadzba superodpočtu 200% 200% bez zmeny bez zmeny
počet
subjektov
140 211 71 1,507
celkový objem
superodpočtu (€)
37 902 362,05 67 817 835,47 29 915 473,42 1,789
predpokladaná
úspora na dani
z príjmov (€)
7 959 496,03 14 241 745,45 6 282 249,42 1,789
priemerná
výška
superodpočtu (€)
270 731,16 321 411,54 50 680,38 1,187
minimálny
superodpočet (€)
7,00 904,85 897,85 129,264
maximálny
superodpočet (€)
5 518 805,90 12 965 436,03 7 446 630,13 2,349
superodpočet
viac ako 100 tis. EUR
- počet
69 113 44 1,638
superodpočet
viac ako 100 tis. EUR
- podiel z celkového
počtu (%)
49,29 53,55 4,26 1,086
superodpočet
viac ako 100 tis. EUR
- objem (€)
35 168 911,98 63 491 912,29 28 323 000,31 1,805
superodpočet
viac ako 100 tis. EUR
- podiel z celkového
objemu (%)
92,79 93,62 0,83 1,009
superodpočet
menej ako 1 tis. EUR
- počet
4 2 -2 0,500

Zdroj: https://www.financnasprava.sk, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

* za rok 2020 aj 2021 sú výsledky priebežné – na základe prvého zverejneného zoznamu (z daňových priznaní podaných do 31. marca)

Tabuľka č. 3: Uplatnenie si superodpočtu na výskum a vývoj za rok 2020 podľa dátumu zverejnenia zoznamov

Zoznam Počet subjektov Podiel na počte (%) Objem superodpočtu (€) Podiel na objeme (%)
prvý - 30/06/2021 139 33,49 35 430 777,25 20,69
druhý - 29/09/2021 266 64,10 120 756 399,88 70,53
tretí - 20/12/2021 10 2,41 15 035 802,24 8,78
Celkový súčet 415 100,00 171 222 979,37 100,00

Zdroj: https://www.financnasprava.sk, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.