Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Vybrané otázky a odpovede k službe VIES

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

V príspevku uvádzame vybrané otázky a odpovede, ktoré súvisia s problematikou automatickej výmeny informácií o dani z pridanej hodnoty.

Čo je webová služba VIES (systém výmeny informácií o DPH)?

Ide o elektronický nástroj kontroly platnosti IČ DPH hospodárskych subjektov, ktoré sa v Európskej únii zaregistrovali na cezhraničné transakcie týkajúce sa tovaru alebo služieb.

Ako sa tieto informácie získavajú?

Ak si potrebujete overiť IČ DPH zákazníka v inom členskom štáte / Severnom Írsku cez webovú službu VIES, táto požiadavka sa prostredníctvom zabezpečeného pripojenia zašle do príslušnej národnej databázy, kde sa skontroluje, či je dané číslo v databáze zapísané. Ak áno, zobrazí sa „Platné“. Ak áno, zobrazí sa „Neplatné“.

V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov môžu niektoré členské štáty / Severnom Írsku tiež uverejniť meno a adresu spojené s príslušným IČ DPH vo formáte, v akom sú zaznamenané v národných databázach.

Prečo niektorí dodávatelia softvéru vyžadujú pri nákupe cez internet IČ DPH?

Dodávatelia elektronických služieb, napríklad antivírusových aktualizácií, musia pri predaji služieb účtovať DPH. Ak si takéto služby kupuje zdaniteľná osoba, musí za určitých podmienok DPH odviesť zákazník, a nie dodávateľ. Z tohto dôvodu si môže dodávateľ vyžiadať IČ DPH zákazníka, aby mohol potvrdiť, či DPH musí zaúčtovať on alebo či DPH odvedie zákazník. Ak zákazník nemá platné IČ DPH, dodávateľ bude účtovať DPH.

Informácie dostupné vo webovej službe VIES nie sú správne; ako ich možno opraviť?

Databázy s IČ DPH spravujú daňové správy jednotlivých členských štátov. Ak informácie vo webovej službe VIES nie sú aktuálne, mali by ste kontaktovať príslušnú daňovú správu. Aktualizované informácie budú okamžite viditeľné vo webovej službe VIES. Európska komisia zmeny neoveruje.

Môžem vo webovej službe VIES zadať hromadnú požiadavku?

Nie. Systém je navrhnutý na spracovanie jednotlivých požiadaviek.

Je možné získať aj ďalšie informácie?

Nie. Iba potvrdenie, či príslušné číslo je platné alebo neplatné. Platnosť IČ DPH v minulosti nie je možné potvrdiť. Je možné potvrdiť len terajšiu platnosť IČ DPH.

V systéme sa uvádza, že je číslo neplatné. Ako mám ďalej postupovať?

Pokiaľ je uvedené, že je IČ DPH neplatné, v prvom rade sa obráťte na svojho zákazníka a skontrolujte správnosť uvedeného IČ DPH (správny počet znakov, správna dĺžka a kód krajiny). Ak sa aj po overení u zákazníka IČ DPH aj naďalej zobrazuje ako „neplatné“, mali by ste ho požiadať, aby kontaktoval príslušnú daňovú správu a požiadal o aktualizáciu údajov vo vnútroštátnom systéme výmeny informácií o DPH (VIES) (tieto údaje môžu aktualizovať iba daňové správy jednotlivých krajín).

Ak zistíte, že údaje o vašej spoločnosti nie sú správne alebo aktuálne, mali by ste sa obrátiť na príslušnú daňovú správu a požiadať o opravu. Upozorňujeme, že daňové správy niektorých členských štátov / Severnom Írsku EÚ budú požadovať, aby ste predložili takéto žiadosti písomne alebo aby ste vyplnili formulár.

Niektoré členské štáty / Severnom Írsku vyžadujú ďalšiu registráciu pre transakcie v rámci EÚ a vo svojich národných databázach VIES zaznamenávajú iba takéto IČ DPH. Je teda možné, že ani správne IČ DPH nebude prostredníctvom VIES overené, pretože vlastník takéhoto IČ DPH buď nevykonáva transakcie v rámci EÚ alebo sa za takýmto účelom nezaregistroval na príslušnej daňovej správe.

Vždy je potrebné kontaktovať tú daňovú správu, ktorá pridelila IČ DPH, v ktorom sa vyskytli chyby alebo nesprávne údaje. Príslušnú daňovú správu je možné identifikovať podľa kódu krajiny, ktorý je uvedený pred príslušným IČ DPH. Úpravy sa uskutočňujú v súlade s vnútroštátnymi postupmi dotknutého členského štátu / Severnom Írsku.

Potrebujem platné IČ DPH zákazníka skôr, ako mu v rámci EÚ dodám tovar alebo služby?

Musíte sa uistiť, že osoba z iného členského štátu / Severnom Írsku, ktorej dodávate tovar alebo služby, je zdaniteľná osoba. Ide totiž o jeden z prvkov, ktorý definuje správne uplatňovanie DPH. Každá zdaniteľná osoba má povinnosť informovať príslušnú daňovú správu o tom, že uskutočňuje transakcie, ktoré podliehajú DPH. Na základe tejto informácie jej daňová správa pridelí jedinečné IČ DPH. Vďaka webovej službe VIES môžete overiť, či je IČ DPH, ktoré vám poskytol zákazník, zaregistrované v príslušnej národnej databáze.

Platné IČ DPH zákazníka by ste mali uviesť na faktúre.

Potrebujem platné IČ DPH na predloženie súhrnného výkazu?

Áno. IČ DPH zákazníka uvedené v súhrnnom výkaze, ktorý predložíte daňovej správe, musí byť správne.

Čo je súhrnný výkaz?

Zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú dodávky v rámci EÚ, vykazujú za príslušný štvrťrok celkový objem dodávok poskytnutých každej zdaniteľnej osobe v inom členskom štáte / Severnom Írsku v súhrnnom výkaze. Tento výkaz sa potom predloží daňovej správe zdaniteľnej osoby, ktorá uskutočňuje dodávky.

Čo mám robiť, keď sa moje IČ DPH zobrazuje ako neplatné?

Webové sídlo Komisie predstavuje systém v reálnom čase, pomocou ktorého sa platnosť identifikačného čísla DPH kontroluje podľa databáz spravovaných v členských štátoch / Severnom Írsku.

Keď sa vám IČ DPH zobrazuje ako neplatné, tento problém by ste mali riešiť s príslušnou daňovou správou.

Čo mám robiť, keď sa IČ DPH môjho zákazníka zobrazuje ako neplatné?

Webové sídlo Komisie predstavuje systém v reálnom čase, pomocou ktorého sa platnosť identifikačného čísla DPH kontroluje podľa databáz spravovaných v členských štátoch / Severnom Írsku. To znamená, že identifikačné číslo sa kontroluje v databáze príslušného členského štátu / Severnom Írsku. Ak sa IČ DPH zákazníka zobrazuje ako neplatné, tento problém by mal riešiť s príslušnou daňovou správou.

Čo mám robiť, keď webové sídlo nefunguje?

Webové sídlo Komisie predstavuje systém v reálnom čase, pomocou ktorého sa platnosť identifikačného čísla DPH kontroluje podľa databáz spravovaných v členských štátoch / Severnom Írsku. To znamená, že identifikačné číslo sa kontroluje v databáze príslušného členského štátu / Severnom Írsku. Niektoré časti systému môžu byť občas nedostupné z dôvodu zálohovania databáz členských štátov / Severnom Írsku.

O probléme sa vie a Komisia spolupracuje s členskými štátmi / Severnom Írsku na zabezpečení minimalizácie času potrebného na aktualizáciu databáz, počas ktorého je systém nedostupný.

Je možné získať meno a/alebo adresu týkajúcu sa konkrétneho IČ DPH?

V niektorých členských štátoch / Severnom Írsku môže byť povolené zobrazovať meno a adresu zdaniteľnej osoby, u ktorej je IČ DPH momentálne platné. Ak nie je zobrazené žiadne meno/žiadna adresa, znamená to, že sa v príslušnom členskom štáte / Severnom Írsku zobrazenie takýchto údajov nepovoľuje.

Zákazníci majú právo získať potvrdenie od príslušnej daňovej správy ak príslušné IČ DPH má priradené meno a/alebo adresu.

Je možné na základe adresy a mena získať IČ DPH zákazníka/dodávateľa?

Vyhľadávanie IČ DPH na základe mena alebo adresy nie je možné.

Čo mám robiť, keď neviem overiť platnosť zákazníkovho IČ DPH?

Ak si myslíte, že váš zákazník nie je zdaniteľná osoba, dodávku by ste mali uskutočniť s DPH.

Rakúske IČ DPH majú prefix „ATU“, no na webovom sídle Komisie sa pri rakúskych identifikačných číslach uvádza prefix „AT“.

Správnym prefixom pre Rakúsko je „AT“. V rakúskych IČ DPH je vždy na prvej pozícii písmeno „U“. Pri overovaní platnosti rakúskeho IČ DHP by ste teda ako prvý znak mali zadať „U“.

Je k dispozícii databáza so všetkými osobami zaregistrovanými na účely DPH?

Webové sídlo Komisie je prepojené s databázami IČ DPH jednotlivých členských štátov / Severnom Írsku a overovanie preto spočíva v dostupnosti informácií v danej databáze. Neexistuje však žiadna centrálna databáza.

Kde môžem získať ďalšie informácie o systéme a správe DPH v EÚ?

Tieto informácie nájdete v publikácii VAT in the European Community (v angličtine, francúzštine a nemčine).

 

Viac o tejto problematike sa dozviete na:

FR SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.