Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „súhrnný výkaz“) podáva podľa § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“):

 • platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH (ďalej len „zdaniteľná osoba registrovaná pre daň“),
 • daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH za zastúpené zahraničné osoby

elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, v ktorom:

 • dodali do iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) tovar oslobodený od dane,
 • dodali do iného členského štátu službu príjemcovi, ktorý je povinný platiť daň,
 • zúčastnili sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ,
 • odoslali alebo prepravili tovar v režime call-off stock podľa § 8a zákona o DPH, alebo
 • pri transakciách v režime call-off stock došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru alebo k vráteniu tovaru do tuzemska.

Elektronickými prostriedkami podaný súhrnný výkaz musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Kvalifikovaný elektronický podpis sa nevyžaduje, ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, má s daňovým úradom uzavretú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní [podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.].

Platiteľ dane

Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac (do 25 dní po skončení príslušného obdobia), ak:

 1. adodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte,
 2. premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4 zákona o DPH do iného členského štátu na účely svojho podnikania,
 3. sa ako prvý odberateľ zúčastnil na trojstrannom obchode podľa § 45 zákona o DPH,
 4. dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, ktorá je povinná platiť daň,
 5. odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,
 6. odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock a následne došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru alebo k vráteniu tovaru do tuzemska.

Platiteľ dane sa môže rozhodnúť, že súhrnný výkaz bude podávať za kalendárny štvrťrok, ak hodnota dodaného tovaru uvedeného v bode 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 €. Pri posudzovaní hodnoty pre možnosť podávania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok nie je rozhodujúca hodnota dodaných služieb.

Príklad č. 1:

Platiteľ dane dodal v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v každom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov tovar v hodnote 45 000 €. Zároveň v tomto rovnakom období dodal služby v hodnote 120 000 €.

Napriek tomu, že súhrnná suma dodaných tovarov aj služieb v danom období presiahla sumu 50 000 €, platiteľ sa môže rozhodnúť, že súhrnný výkaz bude podávať za kalendárny štvrťrok, pretože na hodnotu dodaných služieb sa neprihliada a hodnota dodaných tovarov 45 000 € nepresiahla sumu 50 000 €.

***

Možnosť podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota dodaného tovaru presiahne 50 000 €, pričom súhrnný výkaz je platiteľ dane povinný podať osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného štvrťroka.

Príklad č. 2:

Hodnota dodaných tovarov v druhom kalendárnom štvrťroku (teda za mesiace apríl, máj, jún) v mesiaci máj dosiahla hodnotu 85 000 €.

Platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za mesiac apríl, máj a jún (to znamená za každý kalendárny mesiac príslušného štvrťroka). Súhrnné výkazy za apríl a máj podá do 25. júna. Súhrnný výkaz za jún podá do 25. júla.

***

Zdaniteľná osoba

Zdaniteľnou osobou (§ 3 zákona o DPH) je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podáva súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok (do 25 dní po skončení príslušného obdobia), ak dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Ak sa táto zdaniteľná osoba zúčastňuje na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 ods. 1 zákona o DPH, t. j. dodala tovar, ktorý bol priamo odoslaný alebo prepravený od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi do iného členského štátu, podáva súhrnný výkaz podľa bodu 2. Ak hodnota dodaného tovaru nepresiahne 50 000 €, zdaniteľná osoba podáva súhrnný výkaz štvrťročne.

Poznámka: Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak:

 1. sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu,
 2. osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,
 3. prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,
 4. tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa,
 5. druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a
 6. druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.

Daňový zástupca

Dovozca, ktorý je zahraničnou osobou a nie je platiteľom podľa zákona o DPH, sa vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH môže dať zastúpiť daňovým zástupcom. Daňovým zástupcom môže byť len platiteľ so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Daňový zástupca musí mať na zastupovanie dovozcu udelené písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom a osobitné identifikačné číslo pre daň pridelené Daňovým úradom Bratislava.

Daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH podáva za zastúpené zahraničné osoby jeden spoločný súhrnný výkaz za obdobie kalendárneho mesiaca (do 25 dní po skončení príslušného obdobia),ak zastúpené osoby dodali do iného členského štátu tovar oslobodený od dane (§ 43 zákona o DPH). Uvádza v ňom údaje za všetky zastúpené osoby.

Kedy sa súhrnný výkaz nepodáva

Ak platiteľ dane v príslušnom kalendárnom mesiaci, príp. kalendárnom štvrťroku nedodal tovar z tuzemska do iného členského štátu, nepremiestnil tovar do iného členského štátu, nedodal tovar v rámci trojstranného obchodu, ani nedodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň, súhrnný výkaz nepodáva. Uvedené neplatí, ak:

 • platiteľ dane odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock, ak došlo k nahradeniu budúceho nadobúdateľa tovaru inou zdaniteľnou osobou, alebo ak došlo k vráteniu tovaru v režime call- off stock späť do tuzemska,
 • platiteľ dane v príslušnom kalendárnom mesiaci prípadne štvrťroku vykonal len opravu základu dane.

Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre daň nedodala v príslušnom období na podanie súhrnného výkazu službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň, a nezúčastnila sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 ods. 1 zákona o DPH, súhrnný výkaz nepodáva.

Ak ani jedna zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH v príslušnom kalendárnom mesiaci nedodala tovar z tuzemska do iného členského štátu a ani takýto tovar nepremiestnila do iného členského štátu, daňový zástupca podľa§ 69a alebo § 69aa zákona o DPH spoločný súhrnný výkaz nepodáva.

Údaje uvádzané v súhrnnom výkaze

V súhrnnom výkaze sa uvádza:

 • dodanie tovaru s miestom dodania v tuzemsku podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH,
 • dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu prvým odberateľom druhému odberateľovi,
 • dodanie služieb, pri ktorých je miesto dodania v inom členskom štáte určené podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH,
 • odoslanie alebo prepravenie tovaru v režime call-of stock,
 • odoslanie alebo prepravenie tovaru v režime call-of stock, ak následne došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru alebo k vráteniu tovaru do tuzemska.

Údaje, ktoré sa v súhrnnom výkaze neuvádzajú

V súhrnnom výkaze sa neuvádza:

 • dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou s miestom dodania v inom členskom štáte,
 • dodanie tovaru, ktorého miesto dodania je určené podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) zákona o DPH,
 • dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 16 zákona o DPH,
 • dodanie služieb oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, kde je miesto dodania služby,
 • dodanie služieb s miestom dodania v treťom štáte.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.