Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Štátny príspevok počas pandémie Covid-19

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Sú štátne príspevky počas pandémie Covid-19 z projektu pomáhame ľuďom zdaniteľným alebo nezdaniteľným príjmom FO a PO za rok 2020?

Z dôvodu ochorenia COVID-19 sa oslobodzujú plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce, čo vyplýva z novelizovaných ustanovení § 9 ods. 2 písm. d) a § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), pričom pri týchto ustanoveniach je odkaz na ustanovenie § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Podľa citovaného ustanovenia zákona č. 5/2004 Z. z.: za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad“.

Podľa dôvodovej správy k novelizovaným ustanoveniam  ZDP: navrhovaným znením zákona sa oslobodzujú od zdanenia plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti u daňovníka, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. V tejto súvislosti sa v nadväznosti na zamedzenie nepriaznivých vplyvov pandémie na podnikateľské prostredie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 oslobodzuje napríklad príjem daňovníka, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 a ktorý ich príjme ako zamestnávateľ na preplatenie miezd svojim zamestnancov a zároveň aj ako náhradu za stratu jeho zdaniteľného príjmu z činnosti.

Obdobne sa oslobodzuje plnenie poskytované v rámci aktívnej politiky práce na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní ak je toto plnenie vyplácané zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou. V súvislosti s oslobodením plnení je potrebné upozorniť, že v súvislosti s oslobodením uvedených príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane“.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Pozor na formuláre na podávanie daňového priznania k DPH

FR SR FR SR

V pondelok, 25. januára 2021, je posledný termín na podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH za december 2020, resp. za 4. štvrťrok 2020. Pozor si však klienti finančnej správy musia dať na eFormulár, ktorý použijú. Upozorňujeme, že daňové priznanie je potrebné podať ešte na eFormulári platnom od 1.1.2020. Nový formulár je potrebné prvýkrát použiť za zdaňovacie obdobie január 2021.