Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Štátna dotácia pre podnikateľov na úhradu nájomného

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Zdroj: accace

Parlament 9. júna 2020 schválil novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorej zámerom je zmiernenie negatívnych dopadov obmedzení súvisiacich s opatreniami proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v Slovenskej republike.

V dôsledku týchto obmedzení prišlo mnoho podnikateľov o svoje pravidelné príjmy buď úplne, alebo v značnom rozsahu, avšak na druhej strane boli stále viazaní povinnosťou platiť nájomné za priestory, v ktorých svoju podnikateľskú činnosť vykonávali. Predmetnou novelou chce štát pomôcť pri riešení vzťahov medzi prenajímateľmi a nájomcami.

Kto môže podať žiadosť o dotáciu?

Dotácia na úhradu časti nájomného sa bude poskytovať na základe žiadosti prenajímateľa, ktorý ju podá v mene nájomcu a na vlastný účet, ak bolo užívanie predmetu nájmu v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy:

  • znemožnené uzavretím predmetu nájmu,
  • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu, alebo
  • znemožnené prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach.

Predmetom nájmu sa pritom rozumie miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, ako aj trhové miesto.

Aká bude výška dotácie?

Výška poskytnutej dotácie na nájomné bude závisieť od výšky, v akej poskytol prenajímateľ nájomcovi zľavu z nájomného na základe vzájomnej dohody, najviac však 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Pokiaľ takáto dohoda nebola medzi prenajímateľom a nájomcom doposiaľ uzatvorená, bude možné tak urobiť aj priamo pri vyplnení a predložení elektronického formuláru, ak bude obsahovať kvalifikované elektronické podpisy prenajímateľa aj nájomcu.

V tejto súvislosti je tiež potrebné mať na pamäti, že do výšky nájomného sa nezarátavajú prípadné ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Ak nie je možné výšku úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, má sa za to, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného.

Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje ani daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Nájomca bude následne povinný uhradiť prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku poskytnutej dotácie na nájomné poukázanej štátom prenajímateľovi.

Uvedené znamená, že v prípade, ak prenajímateľ poskytol nájomcovi zľavu z nájomného vo výške 20%, v takejto výške mu bude poskytnutá aj dotácia zo strany štátu a nájomca bude povinný uhradiť mu už len zvyšných 60% výšky nájomného.

V akej lehote musí nájomca dlžné nájomné uhradiť?

V prípade, že nájomca nebol schopný nájomné počas obdobia sťaženého užívania prenajímateľovi platiť, môže toto dlžné nájomné uhradiť postupne najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020.

Kedy a ako bude možné žiadosť o dotáciu podať?

Za účelom predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie zverejní Ministerstvo hospodárstva SR výzvu spolu s formulárom, ktorý bude potrebné za týmto účelom vyplniť.

Žiadosť sa následne bude podávať prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej na portáli slovensko.sk. Predpokladaný termín, od ktorého bude možné o dotáciu požiadať, je 24. júna 2020. Ministerstvo hospodárstva SR však zverejní harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje.

Čo ak prenajímateľ nájomcovi neposkytne zľavu z nájomného?

Predmetná novela zákona myslí aj na prípady, kedy prenajímateľ nájomcovi zľavu z nájomného neposkytne. V takejto situácii môže nájomca uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené (dlžné) nájomné za obdobie sťaženého užívania najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Ak nájomca nájomné už uhradil, môže sa rozhodnúť, že bude takýmto spôsobom uhrádzať budúce nájomné za rovnako dlhé obdobie ako bolo sťažené užívanie (teda za ďalšie mesiace, za ktoré nájomné ešte neplatil).

Ani v tomto prípade nebude prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak toto právo nebolo dohodnuté pred 1. februárom 2020.

Minimalizujte dopady COVID-19 na váš biznis

Naši advokáti z advokátskej kancelárie Accace Legal sledujú všetky relevantné legislatívne zmeny, ktoré môžu mať dopad aj na vaše podnikanie. Pomôžu vám identifikovať príležitosti a navrhnúť vhodné riešenia. Viac o všetkých našich službách v súvislosti s globálnou pandémiou zistíte v sekcii COVID-19.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.