Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Skupina dodávateľov a daň z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Sidorová , Mgr. Tereza Hudaková

V procese verejného obstarávania nastáva často situácia, keď samostatná skupina dodávateľov vytvorí združenie s cieľom podať spoločnú ponuku a následne ju realizovať. Cieľom tohto článku je vymedziť pojem združenie právnických osôb v procese verejného obstarávania v súvislostiach so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) a uviesť možnosti, aké má skupina dodávateľov, ak chce na účely zákona o DPH vystupovať ako celok. Situácie budeme prezentovať aj na ilustratívnych príkladoch. 

Pokiaľ chce skupina dodávateľov v intenciách zákona o DPH dodávať tovary a služby ako jeden subjekt, môže buď vytvoriť nový spoločný subjekt (združenie právnických osôb), alebo sa zaregistrovať k DPH ako skupina samostatných, ekonomicky prepojených subjektov.

Združenie právnických osôb

Ak chceme hovoriť o združení právnických osôb, treba jasne definovať, či ide o subjekt bez právnej subjektivity, alebo o subjekt s právnou subjektivitou. Združovanie právnických osôb upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „OZ“).OZ umožňuje združovanie právnických osôb v dvoch formách:

1. Združenie právnických osôb zriadené zmluvou o združení, upravené v § 829 až § 841 OZ, ktoré nemá právnu subjektivitu

Vzhľadom na to, že zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len "Obchodný zákonník") nedefinuje osobitnú úpravu združení bez právnej subjektivity ako formu podnikania, platí právna úprava združenia podľa § 829 až § 841 OZ aj pre oblasť vzťahov v podnikaní. Združenie právnických osôb založené podľa § 829 OZ nie je formou občianskeho združenia ako niekedy býva nesprávne interpretované. Združenie podľa § 829 a nasl. OZ nemá právnu subjektivitu, t.j. nemôže byť nositeľom práv a povinností a nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo svojom mene a niesť zodpovednosť za svoje konanie. Nositeľom práv a povinností nie je združenie, ale iba jeho účastníci, čo znamená, že podnikateľská činnosť sa môže vykonávať len v mene konkrétnych účastníkov združenia.

Keďže práva a povinnosti nevznikajú združeniu, ale iba jeho účastníkom, združenie nie je účtovnou jednotkou a ani daňovým subjektom. Rovnako takéto združenie nie je možné zaregistrovať na daň z pridanej hodnoty, pokiaľ nespĺňa podmienky finančného, ekonomického a organizačného prepojenia podľa § 4a zákona o DPH (tzv. skupinová registrácia). S účinnosťou od 1. januára 2014 boli vypustené odseky 2 a 3 a druhá veta ods. 4 v § 4 zákona o DPH upravujúce registráciu osôb, ktoré podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení, čo znamená, že zákon o DPH združenie nepovažuje za samostatnú zdaniteľnú osobu, ani k nemu nepristupuje ako k fiktívnej samostatnej zdaniteľnej osobe.

Príklad č. 1:

Skupina dodávateľov vytvorí združenie bez právnej subjektivity, kde sú dvaja (viacerí) členovia. Jeden je platiteľ DPH, druhý nie. Návrh na plnenie kritérií dávajú ako platiteľ či neplatiteľ DPH? Aký je režim DPH u uchádzača, ktorý je skupinou dodávateľov?

Pokiaľ skupina dodávateľov vytvorí združenie bez právnej subjektivity, to nie je samostatným daňovým subjektom a nemá možnosť zaregistrovať sa ako samostatný platiteľ DPH. Platiteľ DPH bude svoje plnenia fakturovať s DPH, neplatiteľ bez DPH, pretože musia fakturovať ako dva subjekty. Predpokladom tohto riešenia je nenaplnenie podmienok § 4a zákona o DPH (tzv. skupinová DPH registrácia).

Účtovníctvo združenia bez právnej subjektivity musí byť vedené za každého člena samostatne, nie za združenie ako celok, pretože to nie je účtovnou jednotkou.

2. Záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f OZ

Podľa § 20f OZ právnické osoby môžu vytvárať záujmové združenia právnických osôb na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu. Účel, za ktorým môže byť takéto združenie vytvorené, nie je zákonom bližšie vymedzený, avšak musí byť v súlade so zákonom a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Cieľom záujmového združenia je najmä uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb jeho zakladateľov (členov), zabezpečenie koordinácie niektorých spoločnýc

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.