Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Riadky daňového priznania a oprava chýb minulých účtovných období

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Pri oprave chýb minulých účtovných období sa môže použiť účet 428 alebo 429. Účtovali sme nasledovne:

  • nezúčtovaná faktúra za predaj tovaru 311 / 428,
  • nezaúčtovaná zostatková cena pri predaji majetku 428 / 082,
  • nezaúčtované úroky z úveru 428 / 461,
  • oprava účtovania obstarávacej ceny auta 428 / 022 (bola zúčtovaná vyššia obstarávacia cena auta),
  • oprava účtovania odpisov 428 / 082 (zaúčtované boli vyššie odpisy).

Kedy sa má pri oprave chýb minulých účtovných období použiť účet 428 a kedy účet 429? Všetky uvedené účtovné prípady sme zaúčtovali len na účte 428 a vznikol nám aktívny zostatok tohto účtu, je to v poriadku?

Kedy sa použije pri účtovaní chýb minulých účtovných období z daňového hľadiska pripočítateľná a kedy odpočítateľná položka, myslíme tým riadok 180 alebo 290 daňového priznania:

  • ak výsledkom účtovania chýb minulých účtovných období / keďže ich bolo viacero, je zostatok na strane MD účtu 429 – neuhradená strata,
  • ak výsledkom účtovania chýb minulých účtovných období / keďže ich bolo viacero, je zostatok na strane D účtu 428 – neuhradený zisk.

Účtovná jednotka účtuje v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“), účtovné prípady na základe akruálneho princípu, t. j. na základe vecnej a časovej súvislosti. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, kedy sa tieto skutočnosti zistili. Po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy s výnimkou, ak sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva je možné otvoriť účtovné knihy len do schválenia účtovnej závierky.

Účtovanie opravy chýb na účtoch nákladov a výnosov za minulé účtovné obdobia je upravené v § 5 ods. 1 a v § 59 ods. 13 opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúc

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).