Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Prehľad zmien v niektorých zákonoch v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG

V reakcii na aktuálnu situáciu na Ukrajine, prijal slovenský parlament zmeny vo viacerých zákonoch, ktoré by mali zjednodušiť príchod a fungovanie utečencov z Ukrajiny na Slovensku. Prinášame vám prehľad najrelevantnejších zmien v súvislosti so zamestnaním, poistením a legálnym pobytom na Slovensku.

Zákon o službách zamestnanosti

Vláda Slovenskej republiky môže na obdobie trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so situáciou na Ukrajine nariadením ustanoviť podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a dĺžku platnosti potvrdenia potrebného na zamestnanie na Slovensku. Bude tak môcť flexibilne reagovať na situáciu na trhu práce bez potreby zmeny zákona o službách zamestnanosti.

Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní tejto mimoriadnej situácie zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny na rovnakom pracovnom mieste aj počas konania o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Zákon o pobyte cudzincov

Predĺženie platnosti pobytu

Platnosť udeleného prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so situáciou na Ukrajine, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania tejto mimoriadnej situácie.

Lehoty na rozhodovanie

Počas mimoriadnej situácie sa na rozhodovanie o udelení alebo obnovení pobytov nevzťahujú bežne platné lehoty. Cudzinecká polícia teda počas mimoriadnej situácie nemusí o udelení alebo obnovení pobytu cudzinca rozhodnúť do 90, resp. do 30 dní.

Hlásenie zmeny adresy

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, hlási zmenu adresy svojho pobytu na území Slovenskej republiky obci, resp, mestskej časti v prípade miesta ubytovania v Bratislave alebo v Košiciach. Pri hlásení zmeny adresy svojho pobytu je potrebné predložiť doklad o pobyte a doklad o zabezpečení ubytovania.

Zákon o sociálnom poistení

V prípade, že povinne nemocensky a dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba sa v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území z dôvodu výkonu služby vo vojsku Ukrajiny, výkonu brannej povinnosti na Ukrajine alebo výkonu odvodnej povinnosti na Ukrajine, prerušuje sa jej povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie počas obdobia, v ktorom sa v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava. Poistné na dôchodkové poistenie sa môže za toto obdobie zaplatiť aj dodatočne.

Zákon o zdravotnom poistení

Cudzinci, ktorí majú poskytnuté dočasné útočisko na Slovensku a nie sú tu verejne zdravotne poistení, a zároveň nie sú poistení v inom členskom štáte, majú nárok na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Tento nárok sa uplatňuje na úhradu neodkladnej starostlivosti najdlhšie do 30 dní odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.