Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Milan Drahoš

Prevzatím čl. 7 smernice Rady 89/391/EHS [1] do zákona č. 124/2006 Z. z. [2] vznikla povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby. Jednou takouto službou v Slovenskej republike je pracovná zdravotná služba (ďalej len „PZS“). Všetky podrobnosti týkajúce sa PZS upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. [3], t. j. PZS je v kompetencii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) ako súčasť ochrany zdravia pri práci.

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. (zákonom č. 289/2017 Z. z.) sa v Tretej hlave – Ochrana zdravia pri práci, § 30 Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci, upravilo znenie ods. 1 až ods. 9. Súbor povinnosti zamestnávateľa v oblasti podpory a ochrany zdravia pri práci je ustanovený v § 30 ods. 1 písm. a) až o) tohto zákona.

PZS u zamestnávateľa vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti (služby) zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností podľa § 30 ods. 1 písm. a) až d), f), l) až n).

Zdravotný dohľad pozostáva z dohľadu nad pracovným podmienkami (posudzovania faktorov práce a pracovného prostredia a pracovných podmienok), ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov a z dohľadu nad zdravím zamestnancov, ktorý zahŕňa výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu. Odborné a poradenské činnosti z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov pri práci sú zamerané: na znižovanie expozície zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, zlepšovanie stavu pracovného prostredia, vzdelávanie zamestnávateľov a zamestnancov o ochrane a podpore zdravia pri práci, vzdelávanie v oblasti prvej pomoci a na súčinnosť pri príprave programov na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Zamestnávateľ podľa § 30 ods. 1 písm. b) je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície príslušným faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s PZS, a to aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.

Zaradenie prác zamestnancov (podľa profesie) vykonávaných na pracoviskách zamestnávateľa podľa druhu faktora práce a pracovného prostredia a miery zdravotného rizika je do štyroch kategórií. Práce, zaradené do 3. alebo 4. kategórie sa považujú za rizikové práce z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia. Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík sú uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z. z. [4] a náležitosti návrhu na zaradenie prác zamestnancov do 3. alebo 4. kategórie sú uvedené v prílohe č. 2 k tejto vyhláške.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby (zamestnanca, uchádzača o zamestnanie) na prácu na pracovisku zamestnávateľa sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície (záťaže) faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Faktory práce a pracovného prostredia

Posudzovanými (sledovanými) faktormi práce a pracovného prostredia na pracoviskách zamestnávateľa z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov pri práci podľa § 30 ods. 1 písm. j) sú:

  • fyzikálne faktory (hluk, vibrácie, elektromagnetické pole, ultrafialové a infračervené žiarenie, laserové žiarenie, ionizujúce žiarenie, zvýšený tlak vzduchu),
  • chemické faktory,
  • karcinogénne a mutagénne faktory,
  • biologické faktory,
  • záťaž teplom a záťaž chladom,
  • fyzická záťaž pri práci,
  • psychická pracovná záťaž.

Zamestnávateľ je podľa § 30 ods. 1 písm. c) povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do:

  • 2. kategórie najmenej raz za 18 mesiacov,
  • 3. kategórie alebo 4. kategórie najmenej raz za rok.

Kategorizácia prác

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, posúdenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zame

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.