Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Navrhované sumy stravného od 1. júna 2023

Kategória: Z praxe Zdroj: Accace, Martina Paprčková, Tax Manager

Dňa 17. mája 2023 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrenie o sumách stravného, ktorým sa v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len "zákon o cestovných náhradách") upravuje suma stravného pri pracovných cestách s účinnosťou od 1. júna 2023.

V článku informujeme o zmene výšky stravného, a to v nadväznosti na zverejnenú informáciu k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného (PI/2023/101). Začiatok pripomienkového konania je v apríli 2023.

Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Zvýšenie stravného pre časové pásma

Návrhom opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného sa suma stravného pre jednotlivé časové pásma zvýši takto:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 € na 7,30 €,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 € na 10,90 €,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 15,30 € na 16,40 €.

Zmena príspevku zamestnávateľa na stravovanie

V prípade, ak by vstúpili do platnosti navrhované zmeny súm stravného, príspevok zamestnávateľa na stravovanie poskytnutý podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. by predstavoval:

  • najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty stravného lístka (5,48 €), teda 3,02 €,
  • najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (7,30 €), teda 4,02 €.

Pre zamestnávateľov môžu mať uvedené legislatívne zmeny za následok potrebu úpravy interných predpisov, ktoré riešia práve príspevky zamestnávateľa na stravovanie.

Zvýšenie súm základnej náhrady (kilometrovného) od 1. apríla 2023

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR vydalo opatrenie č. 88/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorým sa s účinnosťou od 1. apríla zvyšuje suma základnej náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy sa od 1. apríla 2023 mení takto:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky 0,067 €,
  • osobné cestné motorové vozidlá 0,239 €.

Zvyšovanie súm stravného a taktiež súm základnej náhrady pri pracovnej ceste je ustanovené v § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Čo s nevyčerpanou dovolenkou?

Všeobecným pravidlom je, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Ale čo ak zamestnanec dovolenku nevyčerpá?  V článku vás oboznámime so základnými pravidlami pri čerpaní dovolenky a so situáciami, keď sa zamestnancovi nevyčerpaná dovolenka preplatí, alebo naopak, keď na ňu stratí nárok.