Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Je COVID-19 pracovným úrazom alebo iným ochorením súvisiacim s prácou?

Kategória: Články Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Na niektoré inšpektoráty práce boli doručené záznamy o pracovnom úraze zamestnancov, ktorí sa pri práci nakazili ochorením COVID-19. Orgány inšpekcie práce odpovedali tiež na otázky, či v prípade týchto zamestnancov ide o ochorenie súvisiace s prácou a či je zamestnávateľ povinný splniť si povinnosti vyplývajúce z § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na vyššie uvedené dáva Národný inšpektorát práce nasledovné stanovisko:

Poškodenie zdravia spôsobené expozíciou zamestnancov koronavírusu (vírus SARS-CoV-2) nespĺňa podmienky definície pracovného úrazu uvedené v § 195 ods. 2 Zákonníka práce. V zmysle Zákonníka práce sa za pracovný úraz považuje poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Ochorenie zamestnanca na COVID-19 nie je pracovným úrazom

V prípade, že ide o zamestnancov, ktorý prichádzajú do kontaktu s osobami s ochorením na COVID-19 pri vykonávaní svojej práce (tzv. pracovníci v prvej línii), po ich ochorení na COVID-19, môže byť im priznaná choroba z povolania. Títo zamestnanci sú vystavení pôsobeniu biologického faktora pri vykonávaní svojej práce.

V zmysle vyjadrenia prof. MUDr. Ľubomír Legátha PhD prednostu kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Košiciach diagnostikovaný COVID-19 je považovaný za chorobu z povolania na základe pracovnej anamnézy a po zhodnotení epidemiologickej situácie. (t. j. vylúčení mimopracovnej expozície).

Z dôvodu pandémie bol zmenený zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“).

Podľa § 293fea zákona

(1)       Fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona má nárok na úrazový príplatok, ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť tejto činnosti.

(2)       Na účely nároku na úrazový príplatok sa podmienka uznania choroby z povolania považuje za splnenú, ak

  1. a) zamestnávateľ zamestnanca uznaného počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19 potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností,
  2. b) právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona uznaná počas krízovej situácie za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19 vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tejto fyzickej osobe pri činnosti uvedenej v § 17 ods. 2 zákona, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia tejto činnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené, nie je potrebné zamestnancov s ochorením na COVID-19 nahlasovať na inšpektoráty práce.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

eKasy čaká výmena autentifikačných údajov

FR SR FR SR

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu by nemali zabudnúť na výmenu autentifikačných údajov (AU). Postupne dochádza k ukončeniu ich platnosti. Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.