Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Je COVID-19 pracovným úrazom alebo iným ochorením súvisiacim s prácou?

Kategória: Z praxe Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Na niektoré inšpektoráty práce boli doručené záznamy o pracovnom úraze zamestnancov, ktorí sa pri práci nakazili ochorením COVID-19. Orgány inšpekcie práce odpovedali tiež na otázky, či v prípade týchto zamestnancov ide o ochorenie súvisiace s prácou a či je zamestnávateľ povinný splniť si povinnosti vyplývajúce z § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na vyššie uvedené dáva Národný inšpektorát práce nasledovné stanovisko:

Poškodenie zdravia spôsobené expozíciou zamestnancov koronavírusu (vírus SARS-CoV-2) nespĺňa podmienky definície pracovného úrazu uvedené v § 195 ods. 2 Zákonníka práce. V zmysle Zákonníka práce sa za pracovný úraz považuje poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Ochorenie zamestnanca na COVID-19 nie je pracovným úrazom

V prípade, že ide o zamestnancov, ktorý prichádzajú do kontaktu s osobami s ochorením na COVID-19 pri vykonávaní svojej práce (tzv. pracovníci v prvej línii), po ich ochorení na COVID-19, môže byť im priznaná choroba z povolania. Títo zamestnanci sú vystavení pôsobeniu biologického faktora pri vykonávaní svojej práce.

V zmysle vyjadrenia prof. MUDr. Ľubomír Legátha PhD prednostu kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Košiciach diagnostikovaný COVID-19 je považovaný za chorobu z povolania na základe pracovnej anamnézy a po zhodnotení epidemiologickej situácie. (t. j. vylúčení mimopracovnej expozície).

Z dôvodu pandémie bol zmenený zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“).

Podľa § 293fea zákona

(1)       Fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona má nárok na úrazový príplatok, ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť tejto činnosti.

(2)       Na účely nároku na úrazový príplatok sa podmienka uznania choroby z povolania považuje za splnenú, ak

  1. a) zamestnávateľ zamestnanca uznaného počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19 potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností,
  2. b) právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona uznaná počas krízovej situácie za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19 vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tejto fyzickej osobe pri činnosti uvedenej v § 17 ods. 2 zákona, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia tejto činnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené, nie je potrebné zamestnancov s ochorením na COVID-19 nahlasovať na inšpektoráty práce.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).