Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Dôležité novinky v zdaňovaní fyzických osôb

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Ivana Soboličová, Martina Čižmariková

Koncom júna NR SR schválila viaceré zákony, ktoré budú mať vplyv na zdaňovanie príjmov fyzických osôb. Prinášame Vám zhrnutie najdôležitejších noviniek - predovšetkým k virtuálnej mene, k predaju cenných papierov a podielov, ako aj k zamestnaneckým akciám, ktoré by všetky mohli prispieť k nižšiemu daňovému zaťaženiu fyzických osôb.

NR SR dňa 28. júna 2023 schválila tri rôzne novely zákonov, ktoré menia zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) s cieľom znížiť daňové zaťaženie fyzických osôb. Novely ešte čakajú na vydanie v Zbierke zákonov.

Dôležité novinky od 1. januára 2024 

 • Presnejšia úprava a nové definície súvisiace s virtuálnou menou vrátane „stablecoin“ či „staking“ a tiež nové oslobodenia v prípade využitia či predaja virtuálnej meny. Výhodné je nové oslobodenie od dane pre fyzické osoby v prípade výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavky v zdaňovacom období nepresiahne 2 400 eur. V prípade presiahnutia sa do základu dane zahrnie iba rozdiel nad 2 400 eur.
 • Príjmy z predaja virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa zaraďujú k osobitnému základu dane podľa §51e ZDP pre dividendy, čiže sa budú zdaňovať 7% sadzbou dane. Z takéhoto príjmu sa nebude platiť ani zdravotné poistenie. Toto zvýhodnené zdaňovanie však nebude možné uplatniť na virtuálnu menu zaradenú v obchodnom majetku ani pri predaji virtuálnej meny do jedného roka od jej nadobudnutia.
 • K oslobodeniu príjmov z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na burze cenných papierov alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu po jednom roku od nadobudnutia sa pridáva oslobodenie od dane z príjmov v prípade cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na burzu/regulovaný trh, a to po uplynutí troch rokov od ich nadobudnutia (s určitými výnimkami napr. zmenky, šeky atď.). Od dane nebude oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. 
 • Zavádza sa oslobodenie od dane z príjmov pre nepeňažné plnenie nadobudnuté formou zamestnaneckých akcií (ocenených v ich nominálnej hodnote) alebo formou obchodného podielu v s.r.o. (oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa ZDP), ak:
   1. tento zamestnávateľ doposiaľ nevyplácal podiely na zisku (dividendy) a
   2. tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo plnenie nadobudnuté zamestnancom.
 • Zavádza sa nové oslobodenie príjmov z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným po uplynutí troch rokov od nadobudnutia, okrem prevodu podielu získaného ako zamestnanecký nepeňažný benefit či podielov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.

Ide o komplexnú novelizáciu, ktorá bude v praxi ešte potrebovať podrobnejší výklad.

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby

Dôležitou zmenou je aj novela, ktorá po veľmi krátkej účinnosti úplne zruší pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (tzv. „CFC“) platné pre fyzické osoby. Tejto téme sme sa v minulosti venovali v našich článkoch a išlo o oblasť s mnohými nedoriešenými otázkami. Schválená novela s účinnosťou od 1. augusta 2023 tieto pravidlá pre fyzické osoby úplne vypúšťa zo ZDP. V prípade, ak došlo k úhrade tejto dane pred jej zrušením, platba by sa mala považovať za daňový preplatok. Novelu už podpísala prezidentka aj vyšla v Zbierke zákonov. Pre právnické osoby CFC pravidlá ostávajú naďalej v platnosti.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.