Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Daňový bonus v zdaňovacom období roka 2020 po úprave účinnej od 6. 2. 2020

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Miroslava Brnová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 29. 1. 2021 schválila zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 47/2021 Z. z.“).

Zákonom č. 47/2021 Z. z. sa v Čl. I dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“). Podľa Čl. II zákona č. 47/2021 Z. z. tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. od 6. 2. 2021.

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy, napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a iné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Jedným z opatrení, ktoré sa upravujú týmto zákonom je práve uplatnenie daňového bonusu.

Pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za zdaňovacie obdobie roku 2020 predstavuje sumu 3 480 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP, považujú v súlade s § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. za zdaniteľné príjmy aj oslobodené plnenia, ktoré daňovníci, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti prijali v súvislosti s niektorými protipandemickými opatreniami. V súlade s § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. ide o nasledovné plnenia:

  • Plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 5/2004 Z. z.“).

Podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po schválení podmienok vládou SR a realizuje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ide napríklad o tie plnenia, ktoré sa poskytujú podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. v rámci projektu Prvá pomoc, resp. Prvá pomoc PLUS

  • Platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „zákon č. 299/2020 Z. z.“).

Podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. môže Ministerstvo kultúry SR v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na účely odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu [§ 2 písm. a) zákona č. 387/2020 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu] na oblasť kultúry.

  • Prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“).
  • Prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.

V súlade s § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. ide o tzv. pandemické nemocenské a tzv. pandemické ošetrovné vyplácané za obdobie, kedy daňovník nemohol vykonávať svoju činnosť a teda dosahovať príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Spôsob priradenia plnení vymedzených v § 24aa ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 67/2020 Z. z. k príjmom podľa § 5 ZDP alebo k príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v prípade, ak daňovník mal v roku 2020 súbeh týchto príjmov, je určený v § 33 ods. 1 ZDP. To znamená, že uvedené plnenie sa priradí k tomu druhu príjmu, v súvislosti s ktorým ho daňovník prijal.

Do výšky zdaniteľných príjmov, ktoré sa posudzujú na účely uplatnenia nároku na daňový bonus, sa v súlade s § 24aa ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. zahrnú:

  • u daňovníka dosahujúceho príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP):
    • preukázateľne prijaté príjmy podľa § 24aa ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. príspevky prijaté v rámci aktívnej politiky trhu práce a dotácie poskytnuté Ministerstvom kultúry SR, zaúčtované v účtovníctve daňovníka, alebo zaevidované v daňovej evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP, alebo zaevidované v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 10 ZDP v obdob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.