Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Ako získať dotáciu na registráciu ochrannej známky, dizajnu či patentu?

Kategória: Z praxe Zdroj: Autori:Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Petra Kovačechová

Malé a stredné podniky môžu aj v roku 2023 využiť grant Úradu Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorý im umožní čiastočné preplatenie nákladov spojených s ochranou ich duševného vlastníctva. Ide o skvelú príležitosť, ako si lepšie ochrániť svoju značku, dizajny či inovácie, a pri tom ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Grant EUIPO poskytuje aj tento rok čiastočnú náhradu uhradených poplatkov spojených s registráciou ochranných známok, dizajnov či národných patentov. Náhrada poplatkov je v roku 2023 dokonca rozšírená aj o náklady spojené s registráciou európskeho patentu či nových odrôd rastlín.

Upozorňujeme, že finančné prostriedky v grante EUIPO sú obmedzené a sú rozdeľované na základe zásady „fist come, first serve“, a to do vyčerpania dostupných prostriedkov. Odporúčame preto nečakať na poslednú chvíľu a žiadosť si podať čo najskôr.

Kto môže požiadať o grant?

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa grant EUIPO vzťahuje na malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii. Podmienkou je, aby počet ich zamestnancov neprekračoval 250 a ich ročný obrat bol nižší ako 50 miliónov eur (resp. ročná bilančná suma bola najviac 43 miliónov eur).

Žiadosť o grant môže podať podnik sám alebo prostredníctvom svojho zástupcu, ktorý spoločnosť zastúpi tiež pri podaní prihlášky na ochranu duševného vlastníctva.

Na aké náklady možno grant použiť? 

Grant EUIPO funguje na princípe poukazov, ktoré možno po ich získaní použiť na úhradu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. V rámci grantu možno požiadať o poukaz na:

 • diagnostiku v oblasti duševného vlastníctva (IP scan) vykonanú odborníkom prideleným národným úradom (služba v súčasnosti nie je na Slovensku dostupná) (maximálne 1.350 EUR);
 • diagnostiku v oblasti duševného vlastníctva (IP scan) vykonanú odborníkom prideleným národným úradom (služba v súčasnosti nie je na Slovensku dostupná) (maximálne 1.350 EUR);
 • zápis ochrannej známky a dizajnu na národnej, regionálnej, európskej a/alebo medzinárodnej úrovni (maximálne 1.000 EUR);
 • zápis národného alebo európskeho patentu  (maximálne 1.500 EUR);
 • zápis odrôd rastlín na ich ochranu v EÚ (maximálne 225 EUR).

Maximálna výška nákladov, ktoré možno v rámci grantu EUIPO nahradiť je vo výške:

 • 75% poplatkov za:
  • prihlášku (národnej, regionálnej a európskej) ochrannej známky alebo dizajnu, vrátane dodatočných poplatkov za ďalšie triedy pre ochranné známky a dizajny;
  • prihlášku európskeho či národného patentu; a
 • 50% poplatkov za:
  • prihlášku medzinárodnej ochrannej známky alebo dizajnu;
  • online prihlášku práv Spoločenstva k odrodám rastlín (úroveň EÚ).

Podávanie žiadostí a uplatnenie poukazu na grant

Na získanie grantu je potrebné vyplniť online formulár na webových stránkach EUIPO a priložiť požadované dokumenty (napríklad bankový výpis spoločnosti či potvrdenie o DPH). Žiadosť o finančnú podporu je potrebné podať najneskôr do 8. decembra 2023.

Ak podnik spĺňa podmienky pre grant, EUIPO rozhodne o udelení grantu a žiadateľovi zašle udelené poukazy. Žiadateľ tak následne môže požiadať o príslušné služby v oblasti duševného vlastníctva, napr. podať prihlášku ochrannej známky či dizajnu.

Platnosť poukazov je 2 mesiace od oznámenia rozhodnutia o udelení grantu, pričom platnosť poukazu možno predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. Pre úplnosť dodávame, že grant EUIPO nie je možné využiť na náklady vynaložené na ochranu duševného vlastníctva pred schválením žiadosti o poskytnutie grantu.

O náhradu nákladov je možné požiadať po podaní prihlášky ochrannej známky, dizajnu či patentu a zaplatení príslušného správneho poplatku, a to vyplnením príslušného formulára v užívateľskom konte žiadateľa.

Pár slov na záver...

Grant EUIPO predstavuje výnimočnú príležitosť pre SMEs, ako posilniť ochranu ich duševného vlastníctva či využiť podporu zo strany EUIPO pri rozširovaní svojho portfólia, expandovaní do zahraničia či rebrandingu podniku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.