Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

VIRTUÁLNA MENA

Kategória: VIRTUÁLNA MENA

Všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré v súčasnosti upravujú oblasť virtuálnej meny (kryptomeny) v SR: - metodické usmernenie MF SR č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien (ďalej len "metodické usmernenie"), - MF SR podľa § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vydáva metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri zdaňovaní príjmov plynúcich v súvislosti s predajom virtuálnej meny podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, - definícia vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a zo smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (čl. 3 nový bod 18), - z dôvodu zavedenia právnej istoty pri zdaňovaní a účtovaní operácií s kryptomenami boli zákonom č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizované ďalšie zákony, ako zákon o dani z príjmov v Čl. IV a zákon o účtovníctve v Čl. III, do ktorých boli priamo zavedené princípy ocenenia, účtovania a zdaňovania príjmov plynúcich z operácií virtuálnych mien, s účinnosťou od 1.10.2018, - opatrenie MF SR z 19.9.2018 č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov zverejnené vo FS 20/2018 s účinnosťou od 1. októbra 2018, - novelizácia zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p., ktorý v súvislosti s oceňovaním dopĺňa § 24 ods. 10 a § 25 a § 27 a § 39q (prechodné ustanovenia k úpravám účinné od 1. októbra 2018).

Používanie kryptomeny sa čoraz intenzívnejšie stáva súčasťou podnikateľskej činnosti. MF SR na tento stav zareagovalo najprv metodickým usmernením a s účinnosťou od 1. októbra 2018 ustanovilo aj zásady zdaňovania a účtovania virtuálnych mien priamo v zákone o dani z príjmov a zákone o účtovníctve. Nadväzne boli novelizované aj postupy účtovania pre podnikateľov.

Kryptomenou rozumieme digitálnu virtuálnu (internetovú) menu, ktorá je založená na zložitom a šifrovanom matematickom algoritme. Pojem kryptomena sa používa preto, že podporná technológia má základ v kryptografii založenej na verejnom kľúči, čím je komunikácia ochránená pred zásahom tretej strany. Prvou kryptomenou, s ktorou sa začalo obchodovať, bol bitcoin. V súčasnosti ich však už existujú stovky. Základným prvkom, na základe ktorého sa od seba tieto virtuálne meny odlišujú, je hardvér na ťaženie a spôsoby ich distribúcie. S jednotlivými kryptomenami sa obchoduje na burzách, je možné ich premieňať za fiat meny (zákonné platidlo, t.j. euro, dolár, yen) alebo obchodovať s nimi navzájom a sú určené aj na úhradu za tovary a služby. Základným rozdielom kryptomeny oproti fiat menám je, že žiadna skupina alebo jednotlivec nemôže na základe svojho rozhodnutia zvýšiť jej množstvo v obehu tak, ako to robia centrálne banky pri fiat menách. Kryptomeny sú napojené na reálnu ekonomiku, pre jednotlivé kryptomeny existujú výmenné kurzy na nákup a na ich predaj. Kryptomeny možno použiť aj na nákup virtuálnych aj reálnych tovarov a služieb. Investovanie a vlastníctvo kryptomeny má svoje výhody, ale aj nevýhody.

Výhody kryptomeny sú: - decentralizácia, to znamená, že nepodlieha kontrole banky a vlády, t.j. nie je možné regulovať jej cenu a tok, - nepodlieha inflácii, t.j. nikto nemôže ovplyvňovať menu umelými intervenciami, devalváciami alebo vydávaním nových bankoviek, - nedá sa sfalšovať, - rýchla a lacná platba, - anonymita, adresa je zostavená z náhodných znakov, - pevný systém, na to, aby padla blockchainová sieť, museli by byť vyradené z prevádzky všetky počítače, ktoré sú do systému zapojené.

Virtuálna mena nemá fyzickú formu, nie je uznaná za zákonné platidlo a nie je krytá žiadnou vládou alebo právnickou osobou. Ponuka virtuálnej meny nie je podmienená centrálnou bankou a všetky transakcie sú realizované a overované aktérmi zaevidovanými v systéme bez sprostredkovateľa (napr. banky), ktorý by koordinoval tieto funkcie. Preto ako nevýhodu kryptomeny môžeme vnímať: - nevyhnutnosť internetu, - krytie meny, hodnota virtuálnej meny je čisto špekulatívna a nie je ničím krytá, - možnosť krádeže kryptomeny pri nezaheslovaní peňaženky virtuálnej meny, - vysoká volatilita kurzu kryptomeny.

Zákon o účtovníctve dopĺňa do spôsobov oceňovania nový odsek 10, v ktorom stanoví, že virtuálnu menu prepočítava účtovná jednotka na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a to podľa § 25 ods. 1 písm. h). Na virtuálnu menu sa § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve vzťahuje primerane. Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sa ocenia reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13 zákona o účtovníctve, ktorý stanoví, že reálnou hodnotou virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou (napr. priemer denných cien z konkrétnej burzy). Účt

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie