Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

ÚČTOVÁ TRIEDA 1 - ZÁSOBY

Kategória: ÚČTOVÁ TRIEDA 1 - ZÁSOBY

V zmysle platnej právnej úpravy možno účtovať o obstaraní a úbytku zásob spôsobom A alebo spôsobom B, pričom výber konkrétneho spôsobu je podmienený skutočnosťou, či má účtovná jednotka povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p., § 19). Účtovať o zásobách spôsobom A môžu všetky účtovné jednotky. Vybrať si spôsob B je umožnené len tým účtovným jednotkám, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom. V účtovnej jednotke, v ktorej sa zásoby účtujú podľa spôsobu B a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sú splnené aspoň dve z podmienok uvedených v § 19 ods. 1 písm. a) prvom až treťom bode zákona o účtovníctve, sa od nasledujúceho účtovného obdobia účtujú zásoby podľa spôsobu A.

I----------------------------------------------------------------------------I
I Nakupované zásoby                             I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Spôsob A              I Spôsob B               I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I - na začiatku účtovného obdobia sa I - na začiatku účtovného obdobia sa  I
I zaúčtujú začiatočné stavy na ťarchu I zaúčtujú začiatočné stavy na ťarchu I
I účtov 112 - Materiál na sklade a  I účtov 112 - Materiál na sklade a 132 I
I 132 - Tovar na sklade a v      I - Tovar na sklade a v predajniach so I
I predajniach so súvzťažným zápisom v I súvzťažným zápisom v prospech účtu  I
I prospech účtu 701 - Začiatočný účet I 701 - Začiatočný účet súvahový    I
I súvahový              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I - v priebehu účtovného obdobia sa  I - v priebehu účtovného obdobia sa  I
I zložky obstarávacej ceny účtujú na I zložky obstarávacej ceny účtujú na  I
I ťarchu účtu 111 - Obstaranie    I ťarchu príslušných účtov účtovej   I
I materiálu alebo na ťarchu účtu 131 I skupiny 50 - Spotrebované nákupy so I
I - Obstaranie tovaru so súvzťažným  I súvzťažným zápisom na prísluš
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie