Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov

Kategória: Účtová osnova

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

012 – Aktivované náklady na vývoj

013 – Softvér

014 – Oceniteľné práva

015 – Goodwill

019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný

021 – Stavby

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

025 – Pestovateľské celky trvalých porastov

026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný

031 – Pozemky

032 – Umelecké diela a zbierky

04 – Obstaranie dlhodobého majetku

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

06 – Dlhodobý finančný majetok

061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

067 – Ostatné pôžičky

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

073 – Oprávky k softvéru

074 – Oprávky k oceniteľným právam

075– Oprávky ku goodwillu

079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 – Oprávky k stavbám

082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku

098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účtová trieda 1 – Zásoby

11 – Materiál

111 – Obstaranie materiálu

112 – Materiál na sklade

119 – Materiál na ceste

12 – Zásoby vlastnej výroby

121 – Nedokončená výroba

122 – Polotovary vla

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie