Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE PODNIKATEĽOV

Kategória: RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE PODNIKATEĽOV

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok

01 - Dlhodobý nehmotný majetok

012 - Aktivované náklady na vývoj

013 - Softvér

014 - Oceniteľné práva

015 - Goodwill

019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný

021 - Stavby

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný

031 - Pozemky

032 - Umelecké diela a zbierky

04 - Obstaranie dlhodobého majetku

041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

06 - Dlhodobý finančný majetok

061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely

065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

066 - Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

067 - Ostatné pôžičky

069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

073 - Oprávky k softvéru

074 - Oprávky k oceniteľným právam

075- Oprávky ku goodwillu

079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky k stavbám

082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 - Opravné položky k dlhodobému majetku

091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku

098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účtová trieda 1 - Zásoby

11 - Materiál

111 - Obstaranie materiálu

112 - Materiál na sklade

<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie