Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

OSTATNÝ KAPITÁLOVÝ FOND

Kategória: OSTATNÝ KAPITÁLOVÝ FOND

Ostatný kapitálový fond sa tvorí bezodplatne vkladmi akcionárov, spoločníkov do vlastného imania účtovnej jednotky, ktorý nezvyšuje jej základné imanie.

Novelou Obchodného zákonníka v roku 2017 sa ustanovil v súvislosti s ostatným kapitálovým fondom pojem kapitálový fond z príspevkov. Kapitálový fond z príspevkov môžu vytvoriť iba kapitálové spoločnosti, a to akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným. Aby mohla spoločnosť vytvoriť kapitálový fond z príspevkov, musí byť jeho tvorba, ako aj použitie upravené v zakladateľskej zmluve (spoločenskej zmluve, zakladateľskej listine) alebo v stanovách spoločnosti.

Kapitálový fond z príspevkov môže spoločnosť vytvoriť: - pri vzniku spoločnosti, - v priebehu existencie spoločnosti.

V prípade tvorby kapitálového fondu z príspevkov pri vzniku spoločnosti je potrebné, aby jeho vznik bol schválený zakladateľmi spoločnosti. Pri vytvorení kapitálového fondu z príspevkov počas existencie spoločnosti musí jeho tvorbu schváliť valné zhromaždenie. Na základe rozhodnutia akcionárov a spoločníkov spoločnosti môže byť kapitálový fond z príspevkov tvorený: - peňažnými vkladmi, - nepeňažnými vkladmi.

Peňažné alebo nepeňažné vklady sa považujú za kapitálový fond až dňom ich splatenia. V súvislosti s ocenením nepeňažného vkladu do kapitálového fondu z príspevkov sa jeho hodnota určí znaleckým posudkom.

Kapitálový fond z príspevkov sa účtuje na účte 413 - Ostatné kapitálové fondy. Podľa § 59 ods. 6 postupov účtovania pre podnikateľov sa na účte 413 - Ostatné kapitálové fondy účtujú peňažné príspevky a nepeňažné príspevky do kapitálového fondu z príspevkov v súlade s Obchodným zákonníkom. V prospech tohto účtu sa účtuje napr. bezodplatne nadobudnutý majetok od akcionárov a spoločníkov, prijaté podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu a vydané družstevné podielnické listy. K účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy musí spoločnosť viesť podrobnú analytickú evidenciu, aby vedela rozlíšiť, či ide o tvorbu kapitálového fondu z príspevkov alebo iný vklad do ostatných kapitálových fondov, ako je príspevok.

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri príspevku do kapitálového fondu z príspevkov je deň splatenia príspevku. Pri nepeňažnom príspevku je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň prevzatia príspevku obchodnou spoločnosťou a u akcionára alebo spoločníka je to deň odovzdania príspevku obchodnej spoločnosti.

Účtovanie upísania kapitálového fondu z príspevkov

Upísanie kapitálového fondu z príspevkov sa účtuje tak u prijímateľa príspevku (obchodnej spoločnosti), ako aj u akcionára, spoločníka, ktorý je obchodnou spoločnosťou a účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

U prijímateľa príspevku sa účtuje upísanie kapitálového fondu z príspevkov na ťarchu účtu 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie súvzťažne v prospech účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy analyticky podľa jednotlivých akcionárov, spoločníkov. Hodnota peňažného a nepeňažného vkladu do kapitálového fondu z príspevkov musí byť uvedená v príslušnej zmluve a v tejto hodnote sa účtuje aj upísanie kapitálového fondu z príspevkov, ako aj následné splatenie. Pri peňažných vkladoch do kapitálového fondu z príspevkov sa splatenie účtuje na ťarchu účtu 211 - Pokladnica alebo účtu 221 - Bankové účty súvzťažne v prospech účtu 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie, a to v závislosti od spôsobu splatenia peňažného vkladu. Pri nepeňažnom vklade sa splatenie účtuje na ťarchu vecne príslušného majetkového účtu v závislosti od druhu majetku, ktorý bol upísaný (napr. dlhodobý hmotný majetok, zásoby) súvzťažne v prospech účtu 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie.

U akcionára, spoločníka sa upísanie kapitálového fondu z príspevkov účtuje na ťarchu príslušného majetkového účtu v uznanej hodnote dohodnutej v príslušnej zmluve v závislosti od vplyvu akcionára alebo spoločníka na účtoch účtovej skupiny 06 - Dlhodobý finančný majetok (konkrétne na účtoch 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou, 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely) súvzťažne v prospech účtu 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov. Pri upísaní vkladu do kapitálového fondu z príspevkov môže účtovná jednotka upísanie účtovať aj prostredníctvom účtu 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku. Splatenie vkladu do kapitálového fondu z príspevkov účtuje akcionár, spoločník na ťarchu účtu 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov súvzťažne v prospech príslušného majetkového účtu v závislosti od upísaného peňažného alebo nepeňažného vkladu.

Pri nepeňažnom vklade do kapitálového fondu z príspevkov sa rozdiel medzi uznanou hodnotou majetku uvedenou v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou majetku účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 - Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 - Ostatné finančné výnosy.

Príklad č. 40

Na valnom zhromaždení spoločnosti bolo schválené, že akcionár splatí vklad do kapitálového fondu z príspevkov, a to peňažným vkladom vo výške 10 000 €. Akcionár vlastní 80% akcií spoločnosti.

Účtovanie u prijímateľa príspevku

I-------I--------I----------------------------------------------I----------I--------I--------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                I Suma v I  MD  I  D  I
I    I    I                       I  EUR  I    I    I
I-------I--------I----------------------------------------------I----------I--------I--------I
I 1.  I IÚD  I Upísanie príspevku do kapitálového fondu   I 10 000 I 353  I 413AÚ I
I-------I--------I----------------------------------------------I----------I--------I--------I
I 2.  I VBÚ  I Splatenie príspevku do kapitálového fondu  I 10 000 I 221  I 353  I
I-------I--------I----------------------------------------------I----------I--------I--------I

Účtovanie u akcionára

I-------I--------I----------------------------------------------I----------I--------I--------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                I Suma v I  MD  I  D  I
I    I    I                       I  EUR  I    I    I
I-------I--------I----------------------------------------------I----------I--------I--------I
I 1.  I IÚD  I Upísanie príspe
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie