Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Kategória: ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Odložená daň z príjmov predstavuje interný zúčtovací vzťah účtovnej jednotky vychádzajúci zo základných účtovných zásad, ktorými sú zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočností, zásada opatrnosti a akruálny princíp. Účtovaním o odloženej dani z príjmov sa objektivizuje výška výsledku hospodárenia po zdanení daňou z príjmov a nemá vplyv na splatnú daň z príjmov zaúčtovanú za dané zdaňovacie obdobie. V Slovenskej republike je problematika výpočtu a účtovania odloženej dane z príjmov upravená v § 10 postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovanie o odloženej dani z príjmov sa povinne vzťahuje na tie účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve. Ostatné účtovné jednotky účtujú o odloženej dani z príjmov podľa vlastného rozhodnutia. V prípade, ak účtovnej jednotke zanikla povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov, nemusí pokračovať v jej účtovaní. V mikro účtovnej jednotke sa o odloženej dani z príjmov neúčtuje.

Dočasné rozdiely

Dočasné rozdiely vznikajú z rozdielneho účtovného a daňového pohľadu na položky majetku a záväzkov, ktoré sú zobrazené v účtovníctve účtovnej jednotky a budú mať daňové dôsledky v budúcich obdobiach. Pri vzniku dočasného rozdielu nie je rozhodujúce, kedy nastane vyrovnanie, pretože to môže byť dokonca až pri samotnej likvidácii účtovnej jednotky. Dočasné rozdiely, ktoré vstupujú do výpočtu odloženej dane z príjmov sú najmä: a) zdaniteľné dočasné rozdiely (tzv. pripočítateľné), ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné sumy pri určovaní základu dane z príjmov, tzn. Zvýšia základ dane z príjmov. Účtovnej jednotke spôsobia v budúcnosti vyššiu splatnú daň z príjmov, na ktorú si treba vytvoriť zdroj v bežnom účtovnom období, tzn. Odložený daňový záväzok. O odloženom daňovom záväzku sa v účtovníctve účtovnej jednotky účtuje vždy, ak vznikne; b) odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné sumy pri určovaní základu dane z príjmov, tzn. Znížia základ dane z príjmov. V bežnom účtovnom období vedú k vzniku odloženej daňovej pohľadávky, ktorá predstavuje sumu dane z príjmov, ktorú možno získať späť v budúcich účtovných obdobiach. O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky len vtedy, ak je pravdepodobné, že dosiahne základ dane, voči ktorému bude možné vyrovnať sumy odloženej dane.

Výpočet odloženej dane z príjmov

Pri výpočte odloženej daňovej pohľadávky, resp. odloženého daňového záväzku sa použijú sadzby dane z príjmov, u ktorých sa predpokladá, že budú platiť v tom období, v ktorom bude odložená daňová pohľadávka vyrovnaná alebo odložený daňový záväzok uplatnený. Ak táto sadzba dane z príjmov nie je známa, použije sa sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období (§ 15 postupov účtovania pre podnikateľov).

V praxi sa postupuje pri výpočte odloženej dane z dočasných rozdielov nasledovne:

I-----------------------------------------------------------------------------------------I
I      Odložená daň z príjmov = (dočasný rozdiel x sadzba dane z príjmov      I
I             pre nasledujúce účtovné obdobie)/100              I
I-----------------------------------------------------------------------------------------I

Odložená daň z príjmov sa vždy vypočítava ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vypočítaná výška odloženej dane z príjmov sa porovná s výškou zaúčtovanej odloženej dane z príjmov v predchádzajúcom účtovnom období a zaúčtuje sa len rozdiel.

Účtovanie odloženej dane z príjmov

O odloženej dani z príjmov sa účtuje na účte 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

I-------I--------------------------------------------------------------------------I---------I
I Účet I Aký použiť súvzťažný účet k účtu 481 a kedy?               I MD/D  I
I-------I--------------------------------------------------------------------------I---------I
I 592 I Odložená daň z príjmov z "bežnej" činnosti vzťahujúca sa na výsledok   I     I
I    I hospodárenia:                              I     I
I    I a) vznik odloženého daňového záväzku                   I 592/481 I
I    I b) vznik odloženej daňovej pohľadávky                  I 481/592 I
I-------I--------------------------------------------------------------------------I---------I
I 428 I Účtovná jednotka doteraz o odloženej dani z príjmov neúčtovala (t.j.   I     I
I    I účtuje prvýkrát) a má nerozdelený zisk z minulých rokov:         I     I
I    I a) odložený daňový záväzok                        I 428/481 I
I    I b) odložená daňová pohľadávka                      I 481/428 I
I    I Účtovná jednotka nemá zaúčtovaný výsledok hospodárenia minulých rokov,  I     I
I    I tak zaúčtuje odloženú daňovú pohľadávku.                 I 481/428 I
I-------I--------------------------------------------------------------------------I---------I
I 429 I Účtovná jednotka doteraz o odloženej dani z príjmov neúčtovala (t.j.   I     I
I    I účtuje prvýkrát) a má neuhradenú stratu z minulých rokov:        I     I
I    I a) odložený daňový záväzok                        I 429/481 I
I    I b) odložená daňová pohľadávka                      I 481/429 I
I    I Účtovná jednotka nemá zaúčtovaný výsledok hospodárenia minulých rokov,  I     I
I    I tak zaúčtuje odložený daňový záväzok                   I 429/481 I
I-------I--------------------------------------------------------------------------I---------I
I 414 I Účtovné prípady, ktoré sa neúčtujú ako náklad alebo výnos, ale priamo v I     I
I    I prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania:             I     I
I    I a) vznik odloženého daňového záväzku                   I 414/481 I
I    I b) vznik odloženej daňovej pohľadávky                  I 481/414 I
I-------I--------------------------------------------------------------------------I---------I
I 416 I Účtovné prípady, ktoré sa neúčtujú ako náklad alebo výnos, ale priamo v I     I
I    I prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania:             I     I
I    I a) vznik odloženého daňového záväzku                   I 416/481 I
I    I b) vznik odloženej daňovej pohľadávky                  I 481/416 I
I-------I--------------------------------------------------------------------------I---------I
I 01542)I Odložená daňová pohľadávka, resp. odložený daňový záväzok vznikajúci pri I     I
I    I vklade podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu. Odložená daňová  I     I
I    I pohľadávka, resp. odložený daňový záväzok vznikajúci pri kúpe podniku  I     I
I    I alebo časti podniku u kupujúceho:                    I     I
I    I a) vznik odloženého daňového záväzku                   I 015/481 I
I    I b) vznik odloženej daňovej pohľadávky                  I 481/015 I
I-------I--------------------------------------------------------------------------I---------I

Príklad č. 27

Odložená daň z príjmov k dlhodobému hmotnému majetku

Účtovná jednotka obstarala a zaradila do dlhodobého hmotného majetku prístroj v roku 01 v hodnote 12 000 €, daňové odpisy - 1. odpisová skupina, účtovné odpisy - zvolené výkonové.

Výpočet a účtovanie odloženej dane z príjmov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

I--
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie