Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

474 - Záväzky z nájmu

Kategória: Účtová skupina 47 - Dlhodobé záväzky

Finančným prenájmom sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku.

Dohodnutými platbami sú jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.

Istinou u prenajímateľa sa rozumie celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy; nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napr. metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery.

Istinou u nájomcu je celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými budúcimi výnosmi.

Ako tzv. relízing sa rozumie výnos z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne nadobúda zmluvou o finančnom prenájme. V účtovníctve predávajúceho sa časovo predávajúceho časovo rozlišuje počas dohodnutej doby finančného prenájmu v sume, ktorá je znížená o účtovnú hodnotu tohto majetku, ak sa pri jeho predaji dosiahol zisk.

V účtovníctve nájomcu sa na tomto účte účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu. Účtovanie finančného prenájmu je upravené v § 30a postupov účtovania pre podnikateľov, v ktorom sa uplatňuje zásada ekonomického úžitku ustanovená v zákone o účtovníctve. Podľa tejto zásady účtuje o majetku a odpisuje ho tá účtovná jednotka, ktorá majetok používa, teda nie účtovná jednotka, ktorá má k tomuto majetku vlastnícke právo.

V deň prijatia majetku nájomcom zaúčtuje nájomca obstaranie predmetu finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu. Majetok obstaraný finančným prenájmom sa odpisuje v účtovníctve nájomcu. V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje nájomca finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, súvzťažne s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie