Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

472 - Záväzky zo sociálneho fondu

Kategória: Účtová skupina 47 - Dlhodobé záväzky

Jedným z nástrojov zamestnávateľa, ktorý umožňuje peňažne alebo nepeňažne prispievať na rozvoj firemnej sociálnej politiky v starostlivosti o zamestnancov, je zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len "zákon o sociálnom fonde"). Sociálny fond tvorí každý zamestnávateľ (právnická osoba či fyzická osoba), s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území SR, ktorá zamestnáva čo len jediného zamestnanca v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

Sociálny fond sa tvorí formou povinného prídelu v rozpätí 0,6% až 1% (prípadne ďalšieho prídelu) zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

Účet 472 predstavuje dlhodobý záväzok voči zamestnancom, ktorý zamestnávateľ vytvára a používa v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnom fonde. Zákon o sociálnom fonde umožňuje tvorbu a čerpanie fondu viesť buď na osobitnom analytickom účte fondu, alebo na osobitnom účte v banke, prípadne v pobočke zahraničnej banky. Zákon však nedefinuje, čo rozumie pojmom osobitný účet podnikateľa, a nerozlišuje, resp. nedefinuje zdroj fondu a prostriedky fondu. Zamestnávateľom nie je priamo uložená povinnosť viesť prostriedky fondu na osobitnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Podstatné je, aby zvolený spôsob účtovania sociálneho fondu, napr. na samostatných analytických účtoch zamestnávateľa, zabezpečil preukazný prehľad o prídeloch a čerpaní sociálneho fondu na účtovné i kontrolné (napr. daňové) účely.

Spôsob tvorby sociálneho fondu vychádza z mesačnej základne, ktorou je úhrn miezd alebo platov, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Tvorba sociálneho fondu sa viaže na deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu zamestnancom s tým, že prevod finančných prostriedkov sa má uskutočniť do piatich dní po výplatnom termíne. V krajnom prípade, ak by bol výplatný termín dohodnutý až na posledný deň mes

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie