Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

459 - Ostatné rezervy

Kategória: Účtová skupina 45 - Rezervy

Ostatnými rezervami sa rozumejú budúce záväzky s očakávanou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Na účte 459 sa účtuje tvorba a použitie ostatných dlhodobých rezerv podľa rozhodnutia účtovnej jednotky. Spôsob tvorby a použitia dlhodobých rezerv si účtovná jednotka upraví vo vnútornom predpise, pričom rezerva sa môže použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená. Pri tvorbe rezerv na vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách či iných plnení pre zamestnancov (dlhodobé zamestnanecké požitky) sa môžu použiť poistno-matematické metódy a hodnota týchto rezerv sa upravuje na ich hodnotu v čase účtovania a vykazovania. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých rezerv.

Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Ak ide o rezervu, ktorá sa týka viacerých nákladových druhov alebo na tento nákladový druh nie je ustanovený nákladový účet, tvorí sa rezerva na ťarchu účtov 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo účtu 568 - Ostatné finančné náklady.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  459   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Tvorba dlhodobej rezervy na vyplácanie      I     I      I
I    I    I odstupného, odchodného a plnení pre zamestnancov I     I      I
I    I    I pri životných alebo pracovných jubileách     I     I      I
I    I    I (zamestnanecké požitky)              I  527  I  459   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Použitie dlhodobej rezervy na vyplácanie     I     I      I
I    I    I odstupného, odchodného a plnení pre z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie