Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Kategória: Účtová skupina 41 - Základné imanie a kapitálové fondy

Na účte 414 sa účtuje vznik oceňovacích rozdielov z precenenia majetku a záväzkov účtovnej jednotky a ich rozpustenie, a to opačnými účtovnými zápismi ako ich tvorba.

Na tomto účte neúčtuje účtovná jednotka, ktorá je mikro účtovnou jednotkou. Mikro účtovná jednotka neoceňuje majetok a záväzky reálnou hodnotou a nepoužíva metódu vlastného imania. Mikro účtovná jednotka odúčtovanie zostatku na účte 414 zaúčtuje opačným účtovným zápisom, ako účtovala jeho tvorbu.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu na    I     I      I
I    I    I začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných I  414  I  701   I
I    I    I kníh                       I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu na    I     I      I
I    I    I začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných I  701  I  414   I
I    I    I kníh                       I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Zaúčtovanie zmeny RH CP a podielov, ktoré tvoria I     I      I
I    I    I podiel na základnom imaní ÚJ, pre ktorú je ÚJ   I     I      I
I    I    I materskou ÚJ alebo v ktorej má ÚJ podielovú účasť I     I      I
I    I    I (metóda vlastného imania):            I     I      I
I    I    I a) zvýšenie RH                  I 061, 062 I  414   I
I    I    I b) zníženie RH                  I  414  I 061, 062 I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Zrušenie zaúčtovanej zmeny hodnoty pri predaji CP I     I      I
I    I    I a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom   I     I      I
I    I    I imaní ÚJ, pre ktorú je ÚJ materskou ÚJ alebo v  I     I      I
I    I    I ktorej má ÚJ podielovú účasť, zaúčtované v    I     I      I
I    I    I predchádzajúcich účtovných obdobiach (zmena RH  I     I      I
I    I    I účtovaná metódou vlastného imania):        I     I      I
I    I    I a) zrušenie zvýšenia RH              I  414  I 061, 062 I
I    I    I b) zrušenie zníženia RH              I 061, 062 I  414   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Zaúčtovanie rozdielov vzniknutých medzi reálnou  I     I      I
I    I    I hodnotou a účtovnou hodnotou CP a podielov pri  I     I      I
I    I    I zrušení bez likvidácie:              I     I      I
I    I    I a) zvýšenie RH                  I 061, 062 I  414   I
I    I    I b) zníženie RH                  I  414  I 061, 062 I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Prvé precenenie - zaúčtovanie zmeny RH CP a    I     I      I
I    I    I podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní I     I   
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie