Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

391 - Opravné položky k pohľadávkam

Kategória: Účtová skupina 39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

Opravná položka sa vždy tvorí ku konkrétnej krátkodobej, resp. dlhodobej pohľadávke, a to v prípade, ak je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ďalej k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie.

Opravná položka k dlhodobej pohľadávke a k dlhodobému finančnému majetku, ktorým je pôžička (t.j. zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok), upravuje hodnotu tejto pohľadávky, resp. pôžičky na jej súčasnú hodnotu, vypočítanú napr. metódou efektívnej úrokovej miery.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje opodstatnenosť vytvorenej opravnej položky a posudzuje sa výška a trvanie opodstatnenosti pre jej existenciu. Účtovná jednotka posudzuje, či nevznikol dôvod účtovania upravujúcich závierkových účtovných prípadov, napr. v prípade vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Opravná položka nemá aktívny zostatok.

Účtovná jednotka musí zohľadniť aj daňové hľadisko pri tvorbe opravných položiek.

Podľa zákona o dani z príjmov opravnými položkami, ktorých tvorba je daňovým výdavkom, sú opravné položky k: a) nadobudnutému majetku, b) nepremlčaným pohľadávkam, c) pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní.

<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie