Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

385 - Príjmy budúcich období

Kategória: Účtová skupina 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Ako príjmy budúcich období sa účtujú výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia, ale príjem peňažných prostriedkov bude zrealizovaný v určitých budúcich obdobiach. Ako príjmy budúcich období sa účtujú výnosy bežného účtovného obdobia, za ktoré budú platby prijaté v budúcnosti. Ide napr. o situácie, keď sú sumy za prenájom prijaté pozadu, platby za iné poskytnuté služby prijaté, resp. vyúčtované pozadu, kreditné úroky nevyúčtované do konca účtovného obdobia (z termínových vkladov, z poskytnutých finančných výpomocí, dlhových cenných papierov a pod.).

Príjmy budúcich období predstavujú pohľadávku účtovnej jednotky inkasovať v budúcnosti príjem peňažných prostriedkov a táto skutočnosť nastáva, ak sa obidve strany dohodnú (spravidla zmluvne), že fakturácia, resp. platba bude uskutočňovaná až po poskytnutí služieb.

Príjmy budúcich období sa zúčtujú v časovej a vo vecnej súvislosti s prijatými platbami, resp. so vzniknutými pohľadávkami (vystavená faktúra alebo iný doklad nahrádzajúci faktúru) v budúcich účtovných obdobiach. Účtovaním príjmov budúcich období sa zabezpečí, že výnosy ovplyvnia výsledok hospodárenia v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia bez ohľadu na skutočnosť, kedy vznikol príjem peňažných prostriedkov.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúč
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie