Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

384 - Výnosy budúcich období

Kategória: Účtová skupina 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Časovým rozlíšením výnosov sa v účtovníctve odstraňuje časový nesúlad medzi vznikom výnosov a príjmov zrealizovaných v rôznych účtovných obdobiach. Zabezpečí sa tak, aby výnosy budúceho účtovného obdobia neovplyvnili výsledok hospodárenia v tom období, keď nastala platba (príjem peňažných prostriedkov), ale až v období, s ktorým výnosy časovo a vecne súvisia. Ako výnosy budúcich období sa účtujú prijaté platby v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach. Ide napr. o situácie, keď sú vopred prijaté sumy za nájomné, za predplatné alebo za zaplatenie paušálu na zabezpečenie servisných služieb. Výnosy budúcich období predstavujú záväzok účtovnej jednotky účtovať v budúcnosti výnos a táto skutočnosť nastáva, ak sa obidve strany dohodnú (spravidla zmluvne), že fakturácia, resp. platba bude uskutočňovaná vopred, ešte pred samotným poskytnutím služby alebo iného výkonu.

Podľa postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa na účte 384 účtujú aj účtovné prípady súvisiace s: - účtovaním dotácií poskytnutých na majetok a dotácií na úhradu nákladov, - dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom odpisovaným, obstaraným bezodplatne od subjektu, ktorý nie je spoločníkom účtovnej jednotky, - účtovaním prebytku dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku odpisovaného, novozisteného pri inventarizácii a doteraz v účtovníctve nezaúčtovaného, - účtovaním emisných kvót.

Zúčtovanie výnosov budúcich období účtovná jednotka vykoná v alikvotnej sume v tom účtovnom období, s ktorým tieto výnosy časovo a vecne súvisia.

V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I---
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie