Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

374 - Pohľadávky z nájmu

Kategória: Účtová skupina 37 - Iné pohľadávky a iné záväzky

Finančným prenájmom sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Dohodnutými platbami sú jednotlivé platby, ktoré uhrádza nájomca prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku.

Istinou u prenajímateľa sa rozumie celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy. Nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napr. metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery.

Na účte 374 sa v účtovníctve prenajímateľa účtujú pohľadávky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu. Účtovanie finančného prenájmu je upravené v § 30a postupov účtovania pre podnikateľov, v ktorom sa uplatňuje zásada ekonomického úžitku ustanovená v zákone o účtovníctve. V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 istina u prenajímateľa so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej triedy 6 - Výnosy. Zároveň sa účtuje vyradenie prenajatého majetku z účtovníctva prenajímateľa. V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje aj splatný finančný výnos.

Členenie dohodnutých platieb na istinu u prenajímateľa a finančný výnos sa uvedú v zmluve o finančnom prenájme, napr. v splátkovom kalendári týchto platieb. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje finančný výnos pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Ďalej sa na účte 374 účtuje aj finančné vysporiadanie prenajímateľa s nájomcom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu v účtovníctve prenajímateľa.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie