Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

Kategória: Účtová skupina 35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

Na účte 355 sa účtujú pohľadávky medzi inak majetkovo prepojenými osobami, než ako sú účtované na účte 351. Na tomto účte sa účtujú pohľadávky obchodnej spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom alebo členom a tiež pohľadávky spoločníkov alebo členov voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu, ak je podiel na základnom imaní do výšky 20%. Napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti.

V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte účtujú aj účtovné prípady medzi prepojenými účtovnými jednotkami a účtovnými jednotkami v rámci podielovej účasti.

Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z obchodného styku.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  355  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I VPD  I Poskytnutie krátkodobej pôžičky spoločníkom    I     I      I
I    I VBÚ  I obchodnej spoločnosti a členom družstva, resp.  I     I      I
I    I    I obchodnej spoločnosti alebo družstvu, v mikro a  I     I      I
I    I    I malej neprepojenej ÚJ:              I     I      I
I    I    I a) v hotovosti                  I  355  I  211   I
I    I    I b) z bankového účtu                I  355  I  221   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I VDÚ  I Poskytnutie krátkodobej pôžičky z devízového účtu I     I      I
I    I    I (kurz ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu   I     I      I
I    I    I uskutočnenia účtovného prípadu) v mikro a malej  I     I      I
I    I    I neprepojenej ÚJ                  I  355  I  221   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Úroky z pôžičky poskytnutej spoločníkom v     I     I      I
I    I    I obchodnej spoločnosti alebo členom družstva    I     I      I
I    I    I vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie, ak    I     I      I
I    I    I zvyšujú sum
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie