Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

347 - Ostatné dotácie

Kategória: Účtová skupina 34 - Zúčtovanie daní a dotácií

Na účte 347 sa účtujú dotácie poskytnuté z iných zdrojov, napr. z rozpočtu obce, mesta, VÚC. V súvislosti s § 52b postupov účtovania pre podnikateľov sa peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré predstavuje tzv. sponzorské, a je stanovené na základe uzavretej zmluvy o sponzorstve v športe podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z., účtuje na tomto účte. Sponzorské sa poskytuje sponzorovanému, ktorým je športovec, športový odborník alebo športová organizácia. Sponzorské môže byť určené na majetok (na jeho kúpu, zhotovenie, technické zhodnotenie) alebo na úhradu nákladov. Sponzorské na úhradu nákladov, ktoré kompenzuje konkrétne náklady sponzorovaného, sa účtuje do výnosov v časovej a vo vecnej súvislosti, t.j. v tom účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad.

Dotácie upravuje zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ďalej zákon č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v z. n. p.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu na    I     I      I
I    I    I začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných I     I      I
I    I    I kníh                       I  701  I 346, 347 I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu na    I     I      I
I    I    I začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných I     I      I
I    I    I kníh                       I 346, 347 I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Dotácia zo štátneho rozpočtu (rozpočtu obce a   I     I      I
I    I VBÚ  I pod.):                      I     I      I
I    I    I a) nárok na dotáciu zo štátneho rozpočtu (len ak I     I      I
I    I    I je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky   I     I      I
I    I    I súvisiace s dotáciou na obstaranie DM a súčasne, I     I      I
I    I    I že sa dotácia poskytne)              I 346, 347 I  384 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie