Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

343 - Daň z pridanej hodnoty

Kategória: Účtová skupina 34 - Zúčtovanie daní a dotácií

Predmetom dane z pridanej hodnoty sú zdaniteľné obchody, a to: - dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, - dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, - nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ za protihodnotu v tuzemsku, - dovoz tovaru do tuzemska.

O DPH na účte 343 účtujú tie účtovné jednotky, ktorým vyplýva povinnosť podať daňové priznanie pre daň z pridanej hodnoty a zaplatiť daň alebo uplatniť odpočítanie dane: - na ťarchu účtu 343 sa účtuje nárok na odpočítanie DPH (t.j. daň na vstupe, ktorá predstavuje pre účtovnú jednotku, ktorá dodávku prijala, pohľadávku voči správcovi dane), - v prospech účtu 343 sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z DPH (t.j. daň na výstupe, ktorá predstavuje pre účtovnú jednotku, ktorá dodáva, povinnosť platiť daň do štátneho rozpočtu, predstavuje záväzok voči správcovi dane).

Na účte 343 sa účtuje aj o doklade o oprave základu DPH pri znížení a zvýšení daňovej povinnosti z DPH.

Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, sa DPH účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov.

Rozdiel medzi pomerne odpočítanou DPH v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty vypočítanou po skončení účtovného obdobia sa účtuje podľa charakteru buď v prospech účtu, alebo na ťarchu účtu 343 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 548, alebo v prospech účtu 648. Rovnako sa účtuje aj DPH pri zmene účelu využitia majetku a pri zrušení registrácie pre DPH.

DPH, ktorú je povinný uplatniť príjemca z nadobudnutia tovaru alebo z prijatia služby, sa v deň vzniku daňovej povinnosti účtuje v prospech príslušného analytického účtu 343 so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného analytického účtu 343, ak vzniká nárok na odpočítanie DPH. Ak deň nároku na odpočítanie dane nie je zhodný s dňom vzniku daňovej povinnosti, v deň vzniku nároku sa preúčtuje DPH v rámci analytických účtov k účtu 343.

I-------I---------I--------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I     I                         I----------I------------I
I    I     I                         I  MD  I   D   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I  IÚD  I Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu na   I     I      I
I    I     I začiatku účtovného obdobia pri otvorení     I  701  I  343   I
I    I     I účtovných kníh                  I     I      I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I  IÚD  I Zaúčtovanie aktívneho začiatočného stavu na   I     I      I
I    I     I začiatku účtovného obdobia pri otvorení     I  343  I  701   I
I    I     I účtovných kníh                  I     I      I
I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I Dodanie tovaru, služieb v tuzemsku (dodávateľ je platiteľ DPH)               I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I  VFA  I Faktúra tuzemskému odberateľovi za splnené    I     I      I
I    I  IÚD  I dodávky, napr. za predaj zásob vlastnej výroby, I     I      I
I    I     I služieb, tovarov, diela, nehnuteľnosti určenej  I     I      I
I    I     I na predaj:                    I     I      I
I    I     I a) pred
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie