Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

331 - Zamestnanci

Kategória: Účtová skupina 33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Na účte 331 sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie. Pracovnoprávny vzťah vzniká so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa a vzniká najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonanej mimo pracovného pomeru. Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda), ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu. Mzda nesmie byť nižšia, ako je minimálna mzda. Mzdy sa v účtovnej jednotke vypočítavajú mesačne na základe prvotných dokladov z operatívnej evidencie, t.j. evidencie dochádzky, pracovných (úkolových) listov, dovolenkových lístkov a pod. Mzda predstavuje pre účtovnú jednotku náklad a tiež záväzok voči zamestnancom, ktorý im musí byť v určenom termíne vyplatený.

Hrubá mzda predstavuje úhrn príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov. Zahŕňa napr. tarifnú mzdu, odmenu za pracovnú pohotovosť, náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci, nárok na náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie, mzdové príplatky a ostatné zložky ustanovené v mzdových predpisoch, prípadne v kolektívnych zmluvách v peňažnej i nepeňažnej forme, ktoré sú zúčtované a po zrážkach vyplatené zamestnancovi. Z hrubej mzdy zamestnancov je zamestnávateľ povinný zrážať a odvádzať zrážky: - poistného na verejné zdravotné poistenie, - poistného na sociálne poistenie, - nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, - príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec, - zrážky preddavku na daň alebo dane, - nedoplatku preddavku na daň, nedoplatku na dani, - nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva, - nedoplatku z ročného zúčtovania preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov.

Čistá mzda je hrubá mzda znížená o poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec, daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnanca (preddavok) a zvýšená o nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancovi (napr. príspevok zo sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie a pod.) a daňový bonus.

Analytická evidencia miezd sa vedie na mzdových listoch podľa jednotlivých zamestnancov. Údaje zo mzdových listov sa prenášajú do zúčtovacej a výplatnej listiny, ktorá je podkladom na vystavenie interného účtovného dokladu na zaúčtovanie miezd.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie pasívneho začiatočného stavu na    I     I      I
I    I    I začiatku účtovného obdobia pri otvorení účtovných I  701  I  331   I
I   
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie